Ny giv for næringsvekst i regionene i Buskerud

Buskerud fylkeskommune lanserer nå et spennende prosjekt som skal styrke vekstmulighetene i kommuneregionene.

Prosjektet retter søkelyset mot de fremtidige vekstpotensialene i Hallingdal, Midt-Buskerud, Kongsberg, Numedalsregionen, Ringerike, Drammen og Røyken/Hurum.

Prosjektet er en oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og skal bane vei for strategier som på en tydeligere og mer presis måte tar hensyn til det særegne i hver region;

  • Hvordan rendyrke regionenes spesielle fortrinn?
  • Hvordan utvikle nye næringsmuligheter i forlengelsen av de sterke sidene vi allerede har?
  • Hvordan kan Buskerud og regionene møte omstillingen i norsk økonomi, det grønne skiftet, kunstig intelligens og andre store utfordringer på en forutseende måte?
  • Hvilken kompetanse må regionene planlegge for i et langsiktig perspektiv?

Prosjektet vil bestå av mange prosesser og mye medvirkning som sammen med gode analyser vil resultere i et godt kunnskapsgrunnlag.

Buskerud fylkeskommune vil gjennomføre en «mini-prosess» med et ekspertpanel i hver region i Buskerud.

Ekspertpanelene består av ressurspersoner fra den enkelte region innenfor nærings- og kompetanseområdet, og det vil være et hovedpoeng å lytte til og bygge på råd fra næringslivet.

Oppfølging av regional plan er organisert i verdiskapingsteam og disse er også tett koblet på arbeidet med analysen.

Fagpersoner i verdiskapingsteamene jobber med strategier og tiltak innenfor temaene vertskapsattraktivitet, kompetanse, klynger og nettverk, entreprenørskap, og FoUI i regional plan.

Prosjektet skal komme frem til analyser og strategiske anbefalinger om retning for fremtiden for å øke verdiskapingen og produktiviteten i hver region og i fylket som helhet.

Arbeidet vil være et nyttig verktøy i prosessen med å utarbeide handlingsprogram 2019-2020 for regional plan for verdiskaping og næringsutvikling og regional plan for kunnskapssamfunnet.

Sluttrapporten vil bli forelagt og jobbet videre med av både partnerstyret, fylkeskommunen og kommuneregionene. Endelig rapport vil foreligge primo august. Sissel Kleven er prosjektleder og kan kontaktes for nærmere informasjon.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra erfarne fasilitatorer og analytikere i Oxford Research og Dietz Foresight.


Publisert 1. mars 2018, oppdatert 1. mars 2018.