Samarbeid med næringslivsforeninger

Gode erfaringer fra samarbeid i Drammen. Nå vil fylkeskommunen få til avtaler med andre næringslivsforeninger i fylket.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtok i sist møte å videreføre et samarbeidet med Drammen Næringslivsforening.

Samarbeidet har vart siden 2011 og har vist seg å være svært nyttig både for fylkeskommunen og næringslivsforeningen.

- Vi har fått en utvidet kontaktflate med næringslivet i nedre del av fylket, sier Bente Bjerknes, teamleder for Næringsutvikling i utviklingsavdelingen.

– Dette har igjen ført til en større forståelse for utfordringer og muligheter både hos oss og næringslivet noe som er helt avgjørende for å få til et godt samarbeid om utviklingen av næringslivet i fylket.

I partnerskapsavtalen er følgende samarbeidsområder definert:

  • Partene skal samarbeide om næringsutvikling gjennom ulike kompetansehevingstiltak.
  • Partene skal bidra til å styrke DNF sine eksisterende bransjenettverk, og etablere nye nettverk innenfor områder som Buskerud fylkeskommune prioriterer.
  • Partene skal vurdere felles deltakelse i spesifikke utviklingsprosjekter.

Det er et bærende prinsipp at partene stiller kompetanse og nettverk til rådighet for hverandre.

Samspillet med DNF er en måte for Buskerud fylkeskommune å komme i tettere inngripen med næringslivets behov og utfordringer, en arena for å informere og mobilisere til tiltak som kan støttes av våre eller de andre virkemiddelaktørenes ordninger, få verdifulle innspill til planer og tiltak.

Begge parter i avtalen er aktive i å forme innhold til gjennomføring. Erfaringen fra denne avtalen er så god at fylkeskommunen nå har tatt initiativ ovenfor andre næringslivsforeninger i fylket for å få til tilsvarende avtaler.


Publisert 4. juli 2014, oppdatert 4. juli 2014.