Stort potensial for utvikling av charterflyplassen Leirin

Rapport slår fast at potensialet for chartersatsing på Fagernes Lufthavn Leirin er stort, og større enn potensialet knyttet til Gardermoen.

Fredag 14. oktober ble rapporten Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes Lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass presentert for lokal reiselivsnæring og kommuner i Hallingdal og Valdres. 

Rapporten er laget på oppdrag fra Buskerud og Oppland fylkeskommuner. Den skal gi underlag for å vurdere hvordan Leirin kan utvikles videre, samt gi lokale aktører et utvidet kunnskapsgrunnlag.

Rapporten slår fast at det ligger et vesentlig potensiale i å videreutvikle chartersatsing over Fagernes Lufthavn Leirin. Det er i tråd med næringens ønsker om komme tettere på de lukrative internasjonale chartermarkedene, og Buskerud fylkeskommune sine målsetninger om internasjonal vekst innenfor reiselivsnæringen.

Reiselivsnæringen er basisnæring i Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud, og gjennom å satse på chartertrafikk kan man oppnå ytterligere vekst i den regionale verdiskapingen. Spesielt på sommercharter er det et betydelig uutnyttet potensiale, noe som kan være med på å styrke konkurransekraften ytterligere.

Rapporten konkluderer med at satsing på Fagernes Lufthavn Leirin har et større potensiale enn å satse via Gardermoen, fordi man kan nå ut til andre kundegrupper og segmenter i primærmarkedene.

 

- Rapporten viser at det er et potensiale, men det er en del ukjente faktorer som må avklares før vi kan si hva dette vil kunne ha av betydning for den lokale reiselivsnæringa, blant annet beregning av nødvendig investeringsnivå over tid.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

 

Store utfordringer

I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 vedtok regjeringen høsten 2014 å kutte støtten til ruteflygninger Oslo-Fagernes fra og med 1. april 2016.

Samferdselsdepartementet og Avinor besluttet at driften som charterflyplass kun skal videreføres i tre år. Private aktører er ment å ta over driften gradvis, parallelt med at Avinor trekker seg ut på eiersiden.

Driftssituasjonen for Fagernes Lufthavn Leirin er derfor usikker. En av de største utfordringen vil bli å finne en driftsmodell som er langsiktig og bærekraftig. Det ligger i kortene at statlig deltakelse vil være en forutsetning for å få dette til. 

 

- Det er vanskelig å se for seg at Buskerud fylkeskommune skal inn å finansiere drift av flyplass fremover. Det er lettere å se for seg at fylkeskommunen bidrar med midler til utviklingstiltak, men dette skal vi drøfte når saken kommer til politisk behandling.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

En fremtidig chartersatsing vil kreve vesentlig markedsarbeid og produktutvikling. Ikke minst når det gjelder opprettelse av, og investeringer i et nytt charterfond. I dette bildet må også lokale aktører vurdere hva de kan bidra med, og hvilken rolle de best bør ta. For å sikre langsiktig drift av flyplassen må man også finne gode modeller for finansiering. 

Buskerud fylkeskommune vil i tiden som kommer vurdere rapporten og drøfte muligheter for å bidra til reiselivsutvikling generelt og utvikling av chartertrafikken spesielt.

Fylkeskommunen vil også oversende utredningen til staten, for å oppfordre til aktiv deltakelse i prosessen med å utløse det betydelige potensialet som ligger i chartertrafikk over Fagernes Lufthavn Leirin.


Publisert 14. oktober 2016, oppdatert 14. oktober 2016.