Vekst i antall arbeidsplasser

Buskeruds næringsliv vokser raskere i antall arbeidsplasser enn ellers i landet, viser rapport fra Telemarksforskning.

Amarjit Singh

NÆRINGSANALYSE BUSKERUD 2013 (pdf)

- Næringslivet i Buskerud er over middels innovativt og har høyere utdanningsnivå enn de fleste fylkene, forklarer sier Amarjit Singh (bildet) i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Singh sitter og studererer næringsanalysene for Buskerud 2013 som Telemarksforskning har utarbeidet.

Store regionale variasjoner

- Det er store regionale variasjoner i næringsutviklingen, Kongsberg er en sterk motor for hele fylket, mens Hallingdal har hatt en nedgang de siste årene, sier Singh.

- Buskerud har hatt omtrent samme arbeidsplassvekst som landet for øvrig de siste ti årene. Går vi inn i tallene, ser vi at næringslivet i Buskerud har hatt høyere vekst enn landsgjennomsnittet, mens offentlig sektor har hatt lavere vekst, sier han.

Buskerud har en spesielt god utvikling i basisnæringene, som blant annet omfatter industri og teknologiske tjenester.

- Veksten i den mest konkurranseutsatte delen av næringslivet har vært bedre i resten av landet, selv om bransjestrukturen i fylket ikke har vært spesielt heldig, sier Singh.

Utfordrende for turistnæringene

Utviklingen i besøksnæringene i Buskerud har ikke vært spesielt god. Antall arbeidsplasser i besøksnæringene har hatt litt lavere vekst i Buskerud enn i resten av landet.

Hallingdal er den mest konsentrerte besøksregionen i Norge fremdeles, men det har vært en svak utvikling i sysselsettingen i besøksnæringene i regionen.

Lønnsomme bedrifter

Buskerud rangert som femte beste næringslivsfylke i landet. Denne kåringen er gjort ut fra næringslivets lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Næringslivet i Buskerud har en høy andel lønnsomme foretak, middels andel vekstforetak, men mindre nyetableringer enn landet ellers. Drammensregionen kom spesielt godt ut av denne kåringen og ble beste region på Østlandet, og åttende beste region på landsbasis.

Næringslivet i Buskerud er forholdvis innovativt. Andel innovative bedrifter i Buskerud er høyere enn landsgjennomsnittet.

Nye produkter

Næringslivet i Buskerud har en høyere tilbøyelighet til å utvikle nye produkter enn ellers i landet, og har også en høyere tilbøyelighet til å utvikle produkter som er nye på verdensmarkedet.

Bedriftene i Buskerud er imidlertid mindre tilbøyelige til å ha eksport enn tilsvarende bedrifter i andre fylket.

Næringslivet i Buskerud har en lavere andel arbeidstakere med høyere utdanning enn næringslivet på landsbasis. Likevel har Buskerud det sjette høyeste utdanningsnivået i næringslivet av fylkene, fordi Oslo trekker opp landsgjennomsnittet ganske mye.

Det er spesielt næringslivet i Kongsberg som trekker opp utdanningsnivået i fykets næringsliv.

Økt befolkningsvekst

Selv om arbeidsplassveksten i Buskerud har vært som ellers i landet, øker befolkningen i Buskerud raskere enn i landet ellers. Buskerud har hatt en netto innflytting fra andre fylkes siden 2005.

De siste tre årene har også Buskerud hatt en høyere netto innvandring enn Norge. Buskerud trekker dermed til seg nye innbyggere i større grad enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. Regionene har ulike strukturelle betingelser for å oppnå innflytting.

Drammensregionen har gjennom sin størrelse og lokalisering gunstige strukturelle betingelser, og trekker til seg innflyttere i tråd med det. Hallingdal har på sin side en ugunstig lokalisering, og har påfallende mye bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten og lokaliseringen skulle tilsi. Hallingdal og Ringerike/Hole framstår dermed som regioner som er attraktive som bosteder.


Publisert 31. mars 2014, oppdatert 31. mars 2014.