2017 - 2020: Hva er de største utfordringene i Buskerudsamfunnet

Buskerud fylkeskommune ønsker innspill på hva som er de viktigste utfordringene og utviklingsmulighetene i fylket.

Fylkestinget i Buskerud skal før jul vedta Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020.

- En regional planstrategi skal redegjøre for hva som er de viktigste regionale utfordringene, hvilke regionale planer vi trenger og hvordan man skal følge opp de regionale planene, sier Tron Myrén, rådgiver i utviklingsavdelingen i fylkeskommunen.

Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelse er satt til 11. november.

- I forslaget er det gjort en vurdering av utviklingstrekk og utfordringer vi står overfor i Buskerudsamfunnet, sier Myrén.

Det er fokusert på tre hovedtemaer:

1. Befolkningsutvikling og vekst:

 • Befolkningsvekst i sentrale områder, og stagnasjon i distriktene
 • Eldrebølge, og svak vekst i barne og ungdomskullene
 • Boligstrukturen er ikke i samsvar med husholdningsstrukturen

2. Næringsutvikling, levekår og folkehelse

 • Variert næringsliv, men ensidig i enkelte regioner
 • Utdanningsnivå under landsgjennomsnittet
 • Store variasjoner i levekår og utdanning innad i fylket

3. Miljø, areal og transport

 • Hovedandelen og økning av klimagassutslipp i Buskerud
  kommer fra biltrafikk
 • Byspredning, gjennom bolig- og næringsutvikling
 • Arealkonflikter, knyttet til dyrka mark og naturressurser

- Fylkeskommunen ønsker innspill fordi strategien er et veldig godt hjelpemiddel når vi sammen med kommunene og andre regionale myndigheter lager planer for hvordan samfunnet vårt skal bli, avslutter Tron Myrén.


Publisert 25. oktober 2016, oppdatert 25. oktober 2016.