22. mars er verdens vanndag

- Målet er å skape bevissthet om behovet for å samarbeide om hvordan vi håndterer vannressursene.

Sammenlignet med resten av verden, er Norge blant de landene med det beste vannmiljøet, men omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer øker.

Inngrep og regulering, sur nedbør, miljøgifter, utslipp av næringsstoffer, fremmede arter og klimaendringer er alle faktorer som påvirker elver og innsjøer

Attraksjonskraft lokalt og regionalt
- Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for næringsformål, reiseliv, rekreasjon, folkehelse og naturmangfoldet, sier Hilde Reine, rådgiver for vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken.

Naturen – fjell, skog, elver, kysten, dyr og planter – er viktige elementer i steders attraksjonskraft for bosetting og som reisemål.

- Forvaltningen av vannressursene berører brukerinteressene, både i form av allmenne interesser og rettighetshavere til vannressurser, fortsetter Reine.

Vannet skal forvaltes helhetlig fra fjell til fjord, med de naturgitte grensene for nedbørfeltene og kystområdene.

Vassdrag, grunnvann og kystvann skal ses i en sammenheng. Helhetlig vannforvaltning skjer når forvaltningen av vannressursene drøftes på tvers av forvaltningsnivå (lokalt, regionalt og nasjonalt), på tvers av sektorer og med medvirkning fra allmenne interesser.

Miljømessige utfordringer som må løses:

  • Vannkraftregulering og andre fysiske tiltak i vassdragene
  • Avløp fra spredt bebyggelse, hytter og tettsteder
  • Avrenning fra jordbruket
  • Forurensede sedimenter i havner og fjorder
  • Økt press på arealene med nedbygging av kystlinjen, småbåter og skipsvrak
  • Tap av biologisk mangfold og spredning av fremmede arter
  • Langtransporterte forurensninger og forsuring
  • Sikring av drikkevannskilder
  • Klimapåvirkning og naturlig erosjon

Kommuner, fylkesmenn statlige regionale og nasjonale myndigheter samarbeider med fylkeskommunene om landsdekkende forvaltningsplaner for vann.

Planens hovedformål er bærekraftig bruk og beskyttelse av grunnvann, vassdrag og kystvann.

Planen er sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Rullering av planen ble igangsatt i 2010 og fra 2016 vil forvaltningsplanen med tiltaksprogram gjelde for alt vann i vannregionen (planperiode 2). 


Publisert 22. mars 2013, oppdatert 24. april 2013.