500 000 til ressurssenter i Modum

Psykiske lidelser er blant Norges største folkehelseutfordringer. Så mange som halvparten av befolkningen vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet av livet.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune vedtok i sitt junimøte å bevilge 500 000 kroner til videreføring av Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse.

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt der Modum som folkehelsekommune, Buskerud fylkeskommune som regional aktør og fagmiljøet på Modum Bad samarbeider om å utvikle et ressurssenter.

Ressurssenteret er lokalisert i Kildehuset på Modum Bad.

Regionalpolitikerene har også tidligere bevilget penger til senteret. I 2013 vedtok de å støtte etablering av senteret med 500 000 kroner og i 2014 bevilget fylkespolitikerne nye 500 000 kroner til videreføring. 

Økt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid

Formålet med Ressurssentret er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse, samt å skape et best mulig tilbud for befolkningen gjennom samhandling og god ressursutnyttelse.

Det legges vekt på brukermedvirkning og samarbeid med aktuelle instanser i regionen.

Det er etablert en felles styringsgruppe mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune, og en bredere sammensatt arbeidsgruppe som jobber aktivt med en stadig utvikling av ressurssentret.

I siste instans er målet å utvikle tiltak og tjenester som styrker den psykiske helsetilstanden til regionens befolkning gjennom livsløpet.

Tilbud i flere kommuner i Buskerud

Tilskuddet som er bevilget fra Buskerud fylkeskommune vil blant annet benyttes til å gi flere kommuner i Buskerud mulighet til å benytte de tilbud som etableres ved Ressurssentret.

Les også: Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen presenterer regjeringens strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg.

Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Det skal settes i gang et utviklingsarbeid i samarbeid med kommunesektoren med sikte på å etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebyggende arbeid.

Prosjektene som er tilknyttet Ressurssentret er helt i tråd med folkehelsemeldingen.


Publisert 23. juni 2015, oppdatert 23. juni 2015.