Forsøk med vinteråpen veg over Imingfjell

Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha et prøveprosjekt med vinteråpen veg over Imingfjell. Men, dette forutsetter støtte fra Telemark og Hordaland fylkeskommuner.

Torsdag ettermiddag behandlet fylkestinget i Buskerud søknad om forsøksordning med vinteråpen fylkesveg over Imingfjell.

I henhold til retningslinjene i Regional plan for Hardangervidda (2011 - 2025) er denne vegen vinterstengt.

Fylkestinget vedtok med 25 (Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) mot 18 stemmer (Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti) å innvilge søknaden fra Nore og Uvdal kommune om vinteråpen fylkesveg over Imingfjell.

Fylkespolitikerne vedtok i tillegg at det ved behov etableres overvåking og stengetiltak for å ivareta hensynet til villreinen.

Villreinen har behov for tilgang til vinterbeitene på Lufsjåtangen, og derfor landet man høsten 2011 på at vegen skulle være vinterstengt.

Søknaden som nå er til behandling kan kun imøtekommes hvis alle tre fylkeskommuner (Buskerud, Telemark og Hordaland), som har vedtatt denne felles planen, er enige om dette.

Den regionale planen ble vedtatt med likelydende vedtak i fylkestingene i Buskerud, Telemark og Hordaland høsten 2011 etter en omfattende prosess der alle berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og villreinnemnda var medlemmer av styringsgruppa for planarbeidet.


Publisert 25. september 2015, oppdatert 25. september 2015.