Forventer lavere befolkningsvekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nye prognoser for Norge fram mot 2100. SSB forventer at vi de neste årene får lavere befolkningsvekst, mindre innvandring og høyere aldring i distriktene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nye prognoser for Norge fram mot 2100. Forrige gang SSB publiserte slike tall var i 2016. Det mest sannsynlige framskrivingsalternativet viser nå at landet vil øke fra dagens 5,3 millioner til over 6 millioner innbyggere i 2040. SSB framskriver befolkningen i kommuner og fylker fram til 2040, og tallene viser at Buskerud i løpet av 2026 vil passere 300 000 innbyggere. Veksten fordeler seg derimot svært ulikt i fylket.

Store regionale forskjeller

Veksten i folketallet i Buskerud vil, med noen få unntak, komme i kommunene i nedre delene av fylket. Her vil de mest sentrale kommunene få en økning på over 30 prosent. 8 av Buskeruds 21 kommuner vi derimot oppleve en nedgang i folketallet fra 2018 til 2040.

Endring i folketall, kommuner i Buskerud for perioden 2018-2040

Kommunefordelt vekst 2018 - 2040

Kilde: www.bfk.no - basert på tall fra https://www.ssb.no/statbank/table/11673/

 

Lavere fruktbarhet og økt levealder

Folketallsprognosene påvirkes av fire faktorer:

  • Fruktbarhet og dødelighet
  • Levealder
  • Innvandring og utvandring
  • Innenlandsk ut- og innflytting (fra andre fylker)

Ingen av disse faktorene frigis på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, men de nasjonale utviklingstrekkene vil også gjenspeile seg i tallene for også Buskerud. SSB forventer økt levealder i befolkingen, lavere fruktbarhetsrater og en lavere nettoinnvandring til Norge. 

Framtidig fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring

Figur er hentet fra www.ssb.no/folkfram


Økt aldring i distriktskommunene

Gjennomsnittsalderen på befolkningen i distriktskommunene forventes å gå tydelig opp fram mot 2040. Dette skyldes primært at levealderen går opp, samtidig som flyttemønsteret forsterker dette gjennom at unge mennesker flytter til mer sentrale strøk, mens de eldre blir igjen. SSB anslår at det om 15 år for første gang vil være flere eldre enn barn og unge i Norge.

 

Visste du at...

  • Folketallet forventes å øke prosentvis mest i Hemsedal, hvor veksten blir på nesten 50 prosent
  • Høyest nedgang forventes i Rollag kommune med -15 prosent
  • Gjennomsnittsalderen i fylket øker med nesten fire år i fylket, fra 41 til nærmere 45 år i 2040
  • Buskerud vil passere 300 000 innbyggere i løpet av 2026

Publisert 29. juni 2018, oppdatert 29. juni 2018.