Går i dialog om hytteutvikling

Planlegger over 2 000 hytter i Flå kommune. Fylkeskommunen går nå i dialog med kommunen for å få til gode løsninger som sikrer naturområder og næringsutvikling.

Det planlegges en store utvikling av hytteoråder i Flå kommune. I den forbindelse er det laget en kommuneplan som skal peke ut områder det det kan bygges nye hytter i framtiden.

Kommunestyret i Flå har gjennomført en høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.

Planforslaget inneholder byggeområder for næringsformål, nye byggeområder for hytter og nye områder med spredt hyttebygging. Planområdet omfatter i hovedsak utmarka i Flå kommune.

Fredag ettermiddag behandlet fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune sitt høringssvar.

- Vi har i dag kommet med en invitasjon til Flå kommune om å gå i dialog med oss for å finne bedre løsninger enn de som lå inne i det planforslaget som lå til behandling.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

- Vi håper Flå kommune tar i  mot invitasjonen slik at vi raskt kan ha samtaler og jobbe oss fram til et omforent forslag som alle parter kan akseptere, og som innebærer at vi både tar vare på naturverdier og sørger for at Flå får den næringsutviklingen og turismen de ønsker, sier Skinnes.

Vedtak i fylkesutvalget: (vedtatt med åtte mot sju stemmer)

  1. Fylkesutvalget ber Flå kommune om å legge inn krav om tilpasning til landskap, friluftsliv og naturmiljø i det videre reguleringsarbeidet for Turufjellområdet og at dette tas inn i planbestemmelsene til kommuneplanen.
  2. Fylkesutvalget ber Flå kommune om å delta i fylkeskommunens prosjekt om kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Dette vil gi Flå et viktig kunnskapsgrunnlag i den videre planleggingen for at naturgitte ressurser som jakt, fiske, sti- og løypenett og natur blir viktig for å lykkes som en god «hyttekommune».
  3. Fylkesutvalget vil påpeke at det allerede i tidligere behandling av tidligere planforslag inneholdt tilstrekkelig med nye utbyggingsarealer for fritidsboliger for å tilfredsstille arealbehovet i planperioden.
    A) Buskerud fylkeskommune legger ned innsingelse mot utbyggingen i området Turufjell/Veneli i henhold til Fylkesmannens anbefallinger med begrunnelse i at  foreslåtte områder er i sterk konflikt med regionale og nasjonale natur og friluftsinteresser.
    B) Buskerud fylkeskommune vil ta initiativ til et samarbeid med Flå kommune samt berørte aktører rettet mot at det utarbeides strategiske føringer som sikrer regionle og nasjonale natur og fruluftsinteresser i det aktuelle området samt tilgrensende områder som naturlig bør inngå i en slik vurdering. Føringene skal være rettet mot å legge til rette for utvikling av næringsliv og reiseliv i Flå kommune på en måte som bygger opp under bærekraftig steds- og områdeutvikling.
  4. Fylkesutvalget anbefaler at kommunen kommer raskt i gang med kommunal planstrategi. Kommunen bør legge vekt på hvordan utmarksressurser som jakt, fiske, sti- og løypenett og natur best skal forvaltes i balanse med målet om å utvikle Flå som en helårs turistdestinasjon i Hallingdal.

Kommunestyret i Flå behandler saken onsdag 20 april.


Publisert 15. april 2016, oppdatert 15. april 2016.