Nettverkssamling med fokus på stedsutvikling

Invitasjon til nettverksmøte om stedsutvikling for kommunene i Buskerud.

Buskerud fylkeskommunen ønsker å være en sentral støttespiller i kommunenes arbeid med å se muligheter og oppnå gode resultater.

Hensikten med møtet er økt kompetanse, nettverksbygging samt tilrettelegging for en tettere dialog mellom kommunene og med fylkeskommunen.

Tema:

  • Buskerud fylkeskommunes arbeid med stedsutvikling
  • Ny programteori fra Telemarksforskning om attraktive lokalsamfunn

Primærmålgruppe:
Administrasjonen i kommunene som arbeider med / tar beslutninger relatert til samfunnsutvikling og stedsutvikling samt politikere som engasjerer seg i utvikling av gode lokalsamfunn.

Tirsdag 18. juni kl.12 - 16 på Sole Hotell & Herregård på Noresund.

Program for dagen

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.30 Buskerud fylkeskommune orienterer om sitt arbeid med stedsutvikling v/ stedsutvikler Eli Lundquist

Kl. 13.30 – 14.00 Øvelser og kaffepause

Kl. 14.00 – 16.00 Telemarksforskning presenterer ny programteori for attraktive lokalsamfunn; foredrag, individuelle refleksjoner og plenumssamtale v/ "framtidsforsker" Lars Ueland Kobro

Hver kommune inviteres til å stille med inntil fire deltakere hver.

Påmelding til Eli.Lun...@bfk.no innen fredag 7.juni.


Publisert 23. mai 2013, oppdatert 23. mai 2013.