Seks millioner kroner til omstillingsarbeid

Ringerike, Rollag og Hurum kommuner får støtte fra fylkeskommunen. - Jeg er veldig godt fornøyd med vedtaket.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag ettermiddag økt økonomisk støtte til omstillingsarbeid i tre kommuner:

Hensikten med omstillingsmidlene er å få nyskapingsaktivitet og næringsutvikling i kommunene.

- Nå er vi i gang, og med de tilleggsforslagene om at man kan søke om mere midler til prosjekter, som er en del av omstillingsprosjektet, så tror jeg dette kan bli bra, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Hurum kommune ble hardt rammet da cellulosefabrikken Södra Cell Tofte ble lagt ned i fjor. Fabrikken hadde 300 ansatte og var en av Norges største produsenter av kjemisk papirmasse.

- De utfordringene Hurum kommune har kommet opp i er ikke kommunens feil, det er andre faktorer som har påvirket situasjonen, poengterer hovedutvalgsmedlem Egil Ax (H).

Ax foreslo på vegne av flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti endringsforslaget som ble vedtatt med åtte mot sju stemmer.

Hovedutvalget vedtok også  at Hurum kommune får status som omstillingsområde i inntil tre år.

LES OGSÅ: Fylkesutvalget vedtok 750.000 til omstillingsarbeid i Hurum (nettartikkel 2013)

- Viktig med flere arbeidsplasser

- Det som er det viktigst for oss nå er å få flere arbeidsplasser til kommunen. Vi har satt i gang et omstillingsstyre og vi skal ha et møte med næringslivet onsdag 19. mars der vi regner med å få mange gode ideer og tanker, sier hun.

- Vi har hatt en del intervjurunder med næringsliv, innbyggere og folk som har flyttet ut av kommunen for å se hva som skal til for at de kommer tilbake igjen til kommunen, fortsetter hun.

- Vi begynner å få resultater av dette arbeidet, og det er veldig spennende, sier ordføreren.

- Hvordan vil du karakterisere situasjonen nå?

- Det er både og. Vi er bekymret fordi det er mange som fortsatt ikke har fått seg jobb, og noen av de som har fått seg jobb utenfor kommunen og pendler vurderer å flytte ut, og det er klart at det er dramatisk synes vi, sier hun.

- Samtidig så det gir det også muligheter. Jeg har veldig stor tro på at det skal bli bra. Vi skal få flere arbeidsplasser og øke bolysten som jeg tror er viktig for å få en kommune i vekst, sier ordføreren.

Skuffet over departementet

De statlige ekstraordinære midlene omstilling i Buskerud er i 2014 på samme nivå som i 2013. Dette betyr at Hurum ikke er tildelt omstillingsstatus av departementet.

- Når næringsdepartementet ikke har imøtekommet Hurum kommunens søknad, så synes jeg det er leit, sier hovedutvalgsmedlem Roger Ryberg (Ap).

Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet foreslo i møtet onsdag at støtten til Ringerike og Rollag opprettholdes på samme nivå som tidligere år med 2,5 millioner kroner, og at Hurum kommune også tildeles 2,5 millioner kroner.

Partiene ønsket også at saken ble behandlet i fylkesutvalget. Forslaget falt med åtte mot sju stemmer.

Kort om omstillingsarbeidet

Omstillings- og nyskapingsarbeid er en ekstraordinær innsats i områder med ensidig næringsgrunnlag, og som står overfor store omstillings- og nyskapingsoppgaver.

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

I utgangspunktet var omstilling et virkemiddel i områder som var preget av nedlegging av en hjørnesteinsbedrift med betydelig tap av arbeidsplasser. Tidligere var det daværende Kommunal- og regionaldepartementet som vedtok omstillingskommuner.

I 2003 fikk fylkeskommunene ansvaret for omstillingsarbeidet. Det betyr at det nå er fylkeskommunene som kan selv definere hvilke kommuner som skal få omstillingsstatus, og for hvor lang omstillingsperioden skal være.

Omstilling i Rollag kommune
I 2011 ga Buskerud fylkeskommune omstillingsstatus til Rollag. Midler til omstilling kom etter at det ble sendt søknad til departementet i 2010. Bakgrunnen for omstillingen var at det i de senere år vært stor nedgang i sysselsettingen, samt befolkningsnedgang.

Det ble gitt midler fra statlig hold på kr. 2 mill. I både 2012 og 2013 ble det i tillegg til statlige midler bevilget kr. 500.000 av fylkeskommunale midler til omstillingsarbeidet.

Omstilling i Ringeriksregionen
I 2013 fikk Ringeriksregionen innvilget omstillingsstatus av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Ringeriksregionen har fått status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om omstillingsstatusen skal videreføres.

Det ble i 2013 bevilger 2 mill. kr til omstillingsarbeidet av statlige midler, samt kr 500.000 kr av fylkeskommunale midler. Det er satt av egne administrative ressurser i utviklingsavdelingen til å følge opp omstillingsarbeidet i Ringeriksregionen.

Omstilling i Hurum kommune
På bakgrunn av situasjonen i næringslivet i Hurum ble det i 2013 sendt en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om tilskudd til omstillingsprosess i Hurum kommune. De statlige ekstraordinære midlene omstilling i Buskerud er i 2014 på samme nivå som i 2013. Dette betyr at Hurum ikke er tildelt omstillingsstatus av departementet.

I tilsagnsbrevet fra den nye regjeringen er imidlertid ikke omstillingsmidler øremerket formålet. 


Publisert 13. mars 2014, oppdatert 13. mars 2014.