Størst i landet på tilleggsnæringer i landbruket

70 prosent av jordbruksbedriftene i Buskerud har en eller flere næringer i tillegg til jord- og skogbruk, viser ny undersøkelse.

Dette gir 180 millioner kroner i verdiskaping, viser undersøkelsen «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud».

Buskerud er størst på tilleggsnæringer, 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet, og viser at verdiskapingen fra disse næringene er svært viktig for bøndene i Buskerud.

- Det er første gang Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud går sammen om en grundig undersøkelse for å kartlegge landbruket i fylket, forklarer landbruksdirektør i Buskerud, Astrid Aass.

Det er Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) som i samarbeid med Østlandsforskning har gjennomført undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at halvparten av verdiskapingen i jordbruket kommer fra frukt og grønnsaker.

Fylket har fem prosent av landets jordbruksareal. Den totale verdiskapingen fra jordbruket i Buskerud er 655 millioner kroner og sysselsettingen i produksjon av mat er 1.944 årsverk.

Buskerud leverer også fem prosent av landets saue- og kjøttproduksjon. Husdyrholdet er viktigst i Øvre Buskerud. Her er det store beiteressurser, og mye av dette finnes i utmarksområder høyt til fjells.

- Det er 9742 landbrukseiendommer i Buskerud, men det er viktig at disse ikke bare blir bosted, men også bidrar til å øke matproduksjonen i fylket, sier Dag Øivind Henriksen (H) i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud er landets tredje største skogfylke etter aktivitet og fjerde størst etter produktivt skogareal.

Utvikling de siste ti årene viser at sysselsettingen i skogbruket i Buskerud er gått ned. I 2011 hadde 2.300 personer næringsinntekt fra skogbruket i fylket.

Tallene i analysen er basert på 2011-tall, og i ettertid har det vært nedleggelse av både Södra Cell på Tofte og Follum fabrikker på Ringerike.

- Jeg ser med bekymring på konsekvensen av endringen i skogbrukets rammebetingelser. Slik situasjonen er i dag, med nedleggelsene, vil det være store områder av Buskerud som risikerer å ikke ha avvirkning av betydning, sier Dag Øivind Henriksen i fylkeskommunen.

For ytterligere informasjon:
Dag Øivind Henriksen (H), 98 81 71 55.


Publisert 19. august 2013, oppdatert 19. august 2013.