- Buskerud investerer i veger

Buskerud fylkeskommune bruker mer enn landsgjennomsnittet på fylkesveg, viser rapport fra NHO. - Dette er bra, roser NHO-direktør.

LES OGSÅ: Disse vegene får ny asfalt
SE OGSÅ: Her bygger vi bedre veg (interaktivt kart over fylkesvegprosjekter)

NHO  - Næringslivets Hovedorganisasjon - har gjennom Vista Analyse kartlagt hvordan fylkene her i landet prioriterer vegformål etter fylkesvegreformen i 2010 der 17.200 kilometer vei ble omklassifisert til fylkesveg.

I Buskerud utgjør fylkesvegene i dag 1.800 kilometer etter økningen på 610 kilometer i 2009.

Rapporten viser både hva fylkene har gjort generert og hva som har skjedd i det enkelte fylke.

Mer enn før

Buskerud har i de første årene etter forvaltningsreformen brukt betydelig mer på fylkesvegformål enn det fylket tidligere brukte på det gamle fylkesvegnettet i tillegg til det som er overført av statlige midler gjennom forvaltningsreformen.

Samlet er det et merforbruk på 16 prosent, mens gjennomsnittet for landet som helhet er 10 prosent.

Per Steinar Jensen

- Sammenlignet med tilførte midler er det i Buskerud særlig satset på innvesteringer i vegnett. Fylket har også et høyt forbruk innen drift og vedlikehold av vegnettet.

- Dette er bra, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. 

Viktig med god infrastruktur

- God infrastruktur betyr svært mye for konkurransekraften i næringslivet, understreker NHO-direktøren.

Fra 2014 er det statlige bidraget til fylkesveger i Buskerud redusert, men fylket har valgt å opprettholde et høyt nivå til investeringer, drift og vedlikehold.

I perioden 2014-2017 skal det brukes nær  2,4 milliarder kroner på fylkesvegene i Buskerud.

Det er langt mer enn tildelingene fra staten.

Det er svært positivt at det i økonomiplanen som Buskerud fylkeskommune har satt opp for 2014 – 2017, legges det opp til å videreføre et høyt investeringsnivå, avslutter regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.


Publisert 1. april 2014, oppdatert 1. april 2014.