- Det er veldig bra at Buskerud er så tydelige i prioriteringene sine

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte Buskerud. - Fylker som ikke evner å prioritere kommer ikke så styrket ut som Buskerud gjør, sier leder av komiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland.

Onsdag 27. og torsdag 28. mai besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Buskerud.

Stortingspolitikerne startet turen med befaring på riksveg 23 i Røyken og Lier onsdag ettermiddag.

Les også: Riksveg 23 Dagslett-Linnes (Statens vegvesens prosjektside)

- Det er helt avgjørende at vi få på plass riksveg 23 raskest mulig. Arbeidet med den ble startet i 1991, og det forteller meg at det er på tide, sier leder av komiteen, Linda Hofstad Helleland.

- Jeg har en god dialog med samferdselsministeren om saken, og jeg forventer at ministeren velger å prioritere vegen og legger fram en sak før sommeren, sier Hofstad Helleland.

- Jeg setter stor pris på at komitélederen legger trøkk på samferdselsministeren. Riksveg 23 er den mest akutte for Buskerud i øyeblikket, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Rv 23 Dagslett - Linnes
Illustrasjon: Statens vegvesen

Viktig innfartsåre

Riksveg 23 er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo.

I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Dagens rv 23 har ikke tilfredsstillende standard på strekningen Dagslett – Linnes. Verken vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense tilfredsstiller dagens krav.

Dagens trafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for bosatte langs strekningen.

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i fjor sommer å opprette et bompengeselskap for riksveg 23 Linnes - Dagslett, slik at selskapet kan ta opp lån for å finansiere byggeprosjektet. 

Tverrpolitisk enighet

- Vi har gjennom flere rulleringer av Nasjonal transportplan kommet med en prioriteringsrekkefølge. Det har vært tverrpolitiske enighet, og det er det viktig at vi holder fast ved det, sier fylkesordføreren.

- Jeg synes det er veldig bra at Buskerud er så tydelige i prioriteringene sine. Det gjør at de har mulighet til å nå fram hos oss og få gjennomslag når vi skal prioritere prosjekter, fortsetter komitélederen.

- Fylker som ikke evner å prioritere, og skal ha mer til alt, kommer nok ikke så styrket ut som Buskerud gjør. Buskerud er klar og tydelig, sier hun.

Les også: Buskerud fylkeskommune bruker over 670 mill kr på fylkesvegene i år (interaktivt kart)

- Vi ser jo at Buskerud selv bidrar kolossalt når det gjelder for eksempel vegvedlikehold. Jeg mener Buskerud har styrket seg de siste årene med sine tydelige prioriteringer, sier Hofstad Helleland.

Transportkomiteen fylkesmannen

Under møtet i fylkestingssalen onsdag formiddag var det flere aktører som tok ordet:

  • Status og utfordringer i Buskerud vedrørende levekår, bosetting, næringsliv og miljø sett fra fylkesmannens ståsted v/ ass. Fylkesmann Runar Schau Carlsen
  • Samferdselsutfordringer i Buskerud fylke v/ fylkesordfører Morten Eriksrød
  • Velkommen til Drammen kommune. Buskerud Bypakke 2 v/ ordfører Tore Opdal Hansen
  • Jernbane – i kjernen av knutepunktsutvikling v/ regiondirektør Sjur Helseth, Jernbaneverket, Strategi og samfunn øst
  • Drammen havn sett i lys av Nasjonal havnestrategi v/ havnedirektør Einar Olsen
  • Utfordringer på riksvegene i Buskerud v/ regionvegsjef Kjell Inge Davik, Statens vegvesen

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité avslutter besøket i Buskerud på Ringerike.

- Når det gjelder E16 og jernbanen så er det et stort veldig spennende prosjekt som har høy prioritet. Vi kommer til å få til store ting sammen, særlig på grunn av samarbeidet mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen, sier hun.

- Jeg vil understreke at vi har ambisjoner om byggestart i 2018, og det engasjementet som blir vist av Stortinget i forbindelse med å få opp prosjektet, må også følges opp, sier Morten Eriksrød.

- Jeg ser også at komitemedlemmene noterer seg engasjementet som gjelder Kongsbergbanen og hva det betyr for utviklingen av Buskerudbyen, avslutter Morten Eriksrød. 


Publisert 28. mai 2015, oppdatert 28. mai 2015.