– Positive signaler fra samferdselsministeren

Positive signaler om videreføring av tilskudd til kollektivtrafikk gjennom belønningsordningen og arbeidet med Buskerudbypakke 2.

Samferdselsministeren og ordførerne i Buskerudbyen

De seks ordførerne i Buskerudbysamarbeidet møtte mandag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Til stede på møtet var også statssekretærene John-Ragnar Aarset (H) og Bård Hoksrud (Frp).

Temaene for møtet var Buskerudbypakke 2 og forlengelse av belønningsordningen.

Formålet var å informere samferdselsministeren om behovet for å forlenge avtalen som de siste fire årene har gitt Buskerudbyen 280 millioner kroner til kollektiv- og sykkeltiltak, og å vise behovet for en langt større samferdselssatsing som inneholder enda større satsing på buss, tog og veiutbygging – Buskerudbypakke 2.  

De to viktigste signalene ordførerne oppfattet fra statsråden var at han var vennligsinnet med hensyn til videreføring av belønningsavtalen og at ordførerne og statsråden tenkte likt i arbeidet med Buskerudbypakke 2. 

Ber om millioner til kollektivsatsing

Et av budskapene til ordførerne var at kollektivtilbudet i Buskerudbyen må bygges opp i forkant av etableringen av Buskerudbypakke 2. Til det trengs ytterligere midler gjennom belønningsordningen, som hittil har gitt 280 millioner kroner i perioden 2010–2013.

Buskerudbysamarbeidet vil søke Samferdselsdepartementet om forlengelse av belønningsavtalen for perioden 2014-2017.

Det søkes om midler i samme størrelsesorden som for de fire foregående årene og midlene skal blant annet benyttes til å ruste opp kollektivtilbudet og å etablere pendlerparkeringsplasser.

Søknaden sendes i begynnelsen av februar og det er ønskelig å få svar på denne så raskt som mulig.

‒ Vi har god tro på at en avtale om videreføring av belønningsordningen kan komme i havn før sommeren, sier Tore Opdal Hansen, leder i den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen kommune.

Ønsket svar om milliardpakke

Ordførerne var også ute etter å få vite om arbeidet med Buskerudbypakke 2 er på riktig kurs. Buskerudbypakke 2 skal inneholde en rekke prosjekter som skal gi hyppigere avganger for buss og tog, bedre framkommelighet for bussen, flere pendlerparkeringer og bedre veier og sykkelveier.

Planleggingen av Buskerudbypakke 2 er satt i gang for å møte den kommende befolkningsveksten i kommunene i Buskerudbyen de neste 10-20 årene.

‒ Vi oppfatter at statsråd Solvik-Olsen er positiv til å bidra til å løse transportutfordringen vi vil få i området mellom Lier og Kongsberg. Innretningen på vårt arbeid er i tråd med hvordan regjeringen vil løse transportutfordringer i byområdene, sier Opdal Hansen.

Ordførerne som møtte:

Tore Opdal Hansen, Drammen kommune (Leder av politisk styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet)
Vider Lande, Kongsberg kommune (Nestleder av politisk styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet)
Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker kommune
Bent Inge Bye, Nedre Eiker kommune
Helene Justad, Lier kommune
Morten Eriksrød, fylkesordfører, Buskerud fylkeskommune


Publisert 21. januar 2014, oppdatert 28. mars 2014.