17,5 mill kr etter naturskade

Fylkeskommunen fikk store uforutsette utgifter etter flommen i 2012, og får nå utbetalt 17,5 millioner kroner i kompensasjon.

I sist hovedutvalgsmøte for samferdselssektoren etterlyste Trond Johansen (KrF) svar fra departementet om flommidler.

Nå har kommunal – og regionaldepartementet (KRD) gitt beskjed om at fylkeskommunen  får dekket 50 prosent etter flomskaden i august 2012.

Vi er svært glade for at vi nå blir tilgodesett med ytterligere 17,5 millioner kroner, sier leder i hovedutvalget  Trond Johansen.

Vannmassene gjorde skader på over 20 fylkesveger.

Fullt trykk på drift og vedlikehold
- Slike flomskader må nødvendigvis utbedres umiddelbart og vil forsinke øvrige prosjekt. Vi har fullt trykk på drift og vedlikehold og store utbedringsprosjekter under arbeid og forberedelse som Jutebrua i Øvre Eiker, Bogstrandshøgda i Numedal og Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, sier Johansen.

Neste store utfordringer for opprustning er Rosenkrantzgaten i Drammen som skal behandles i forbindelse med handlingsprogrammet for fylkesvegene 2014-2017.  

Departementet kan gi kommuner og fylkeskommuner kompensasjon for sine ekstraordinære utgifter.

Med ekstraordinære utgifter menes utgifter utover normal kommunal/fylkeskommunal drift og vedlikehold, som er av et slikt omfang at det vil kunne gå utover tjenestetilbudet.

Slike utgifter er typisk utgifter knyttet til å reparere ødelagte veier, bruer, vann- og avløpsledninger, og annen kommunal eller fylkeskommunal infrastruktur.

For investeringer har KRD dekket kostnaden forbundet med en tilbakeføring til opprinnelig nivå, og ikke kostnader forbundet med en standardheving. 

Søkte om 35 mill
KRD har mottatt søknad om 35 mill. kroner i skjønnsmidler etter skader på fylkesvei etter flom i august 2012.

Søknaden gjelder et kostnadsanslag for utbedring av skader på fylkesveier, samt to bruer. Kostnadsanslaget er kvalitetssikret av Statens vegvesen, og innebærer utgifter på 132 kroner per innbygger.

KRD innvilger denne søknaden, og legge søknadsbeløpet på 35 mill. kroner til grunn for beregning av kompensasjon. Da blir beregnet kompensasjon 17,5 mill. kroner.


Publisert 17. april 2013, oppdatert 28. mars 2014.