3,9 milliarder til samferdsel i Buskerud

Buskerud fylkeskommune vil bruke 3,9 milliarder kroner til samferdsel de neste fire årene.

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte å sende handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2021 ut på høring.

Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesveger og kollektivtransport skal brukes til i fireårsperioden.

 • Drift fylkesveger: 1,33 milliarder kroner
 • Drift kollektivtrafikk: 1,59 milliarder kroner
 • Investeringer fylkesveger: 982,2 millioner kroner

- Vi prioriterer å ta igjen forfallet og styrke vedlikeholdet.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel

Prosentfordeling programområder 2018 - 2021
Forfallstiltak er det største enkeltområdet med om lag 1/3 av investeringsbudsjettet.

Trygge skoleveger

Det legges vekt på at veksten i persontransport i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport, og at transportsystemet er trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig.

Skinnes er opptatt av satsingen på gang- og sykkelveger i handlingsprogrammet.

- Barn og unge som skal gå eller sykle mellom hjem og skole og til fritidsaktivitet skal ha en trygg og sikker gang- og sykkelveg.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget

Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud.

- Med satsingen på samferdsel bygger vi opp buskerudsamfunnet og sørger for å utvikle samfunnet vårt videre, sier Skinnes.

Fylkesveg 287 illustrasjon
Fylkesveg 287 i Sigdal.

Viktige innspill fra kommunene

Arbeidet med handlingsprogrammet har vært gjennomført i tett samarbeid med Statens vegvesen og kollektivselskapet Brakar.

Det har vært arrangert seminar med kommuner og interesseorganisasjoner og innspill fra kommuner og kommuneregioner har vært etterspurt tidlig i prosessen.

Innspillene har vært viktige i prioriteringsarbeidet

Oversikt over investeringstiltak i regionene:

 • Hallingdal: 37 millioner kroner
 • Midtfylket: 145,9 millioner kroner
 • Kongsberg/Numedal: 62,7 millioner kroner
 • Nedre Buskerud (Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker): 500 millioner kroner
 • Hurum/Røyken: 18,2 millioner kroner
 • Ringerike: 75,9 millioner kroner

Eksempler på tiltak:

 • Fv. 51 Klanten – avkj. Brenn (forfallstiltak): 22 millioner kroner
 • Fv. 191/192 Haslerud – Fyrandsbråten (forfallstiltak): 40 millioner kroner
 • Fv. 287 Linderudbru – Sundbakken (forfallstiltak): 35 millioner kroner
 • Fv. 287 Hørja bru – Skjørs bru (forfallstiltak): 25 millioner kroner
 • Fv. 40 «nullvisjonsveg» (trafikksikkerhetstiltak): 45 millioner kroner
 • Fv. 285 Asdøla bru (utbedringstiltak): 65 millioner kroner
 • Fv. 319 Svelvikvegen: 50 millioner kroner
 • Fv. 8 Bødalen (gang og sykkelveg): 14 millioner kroner
 • Fv. 163 Vestern – Nedre Klekken (gang og sykkelveg): 54 millioner kroner

- Den største andelen av midlene innenfor trafikksikkerhetstiltak er foreslått prioritert til fv. 40, da dette er en av de mest ulykkesutsatte fylkesvegene, sier Skinnes.

Asdøla bru
65 millioner kroner til fylkesveg 285 Asdøla bru i Lier.

Tettere oppfølging av driftskontrakter

Det skal i handlingsprogramperioden 2018 - 2021 være en sterkere oppfølging av driftskonktrakter.

Fylkeskommunen har som målet at flere skal velge å gå eller sykle i hverdagen. For at sykkel og gange skal bli mer attraktivt er rett vedlikehold, sommer som vinter, viktig.

- Ved inngåelse av nye kontrakter skal det settes krav til at frekvensen på brøyting av gang- og sykkelveger skal være lik som på kjøreveg, understreker Skinnes.

10 prosent av gang- og sykkelvegene langs fylkesvegnettet (gang- og sykkelveg med fylkeskommunalt drift og vedlikeholdsansvar), skal hvert år gjennomgå nødvendig forfallsinnhenting og reasfaltering.

Forslaget som nå sendes på høring med frist til 22. september. Handlingsprogrammet vil endelig vedtas i fylkestinget 7. desember.

Samferdsel befaring Klekken
Hovedutvalget for samferdselsektoren i fylkeskommune fikk se med egne øyne hvordan fv. 163 Vestern – Nedre Klekken (gang og sykkelveg) er.


Publisert 16. mai 2017, oppdatert 16. mai 2017.