Anbefaler minibusser

Samferdselssjefen i Buskerud anbefaler at NOW AS får ruteløyve for bussrute Notodden-Kongsberg- Drammen-Oslo-Gardermoen.

Selskapet NOW (Norwegian On Wheels) har søkt Buskerud fylkeskommune om løyve for rute med minibusser.

Det er fylkeskommunen som avgjør om søknad skal godkjennes jf. § 6 i yrkestransportloven.

NOW ønsker å starte kommersiell busskjøring på strekningen Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo - Gardermoen, med planlagt oppstart 1. august 2014 til Oslo, og til Gardermoen fra 1. januar 2015.

Samferdselssjef i fylkeskommunen, Gro Solberg, anbefaler nå etter en helhetsvurdering at selskapet får løyve.

Uten tilskudd

Løyve gis blant annet med vilkår om at ruten drives uten tilskudd fra det offentlige.

Detaljert vilkår om trasé, holdeplassbetjening og takster fastsettes av samferdselssjefen med hjemmel i forskrift om yrkestransport med motorvogn (i rute) § 28-31.

I forbindelse med søknaden fra NOW AS har fylkeskommunen hatt saken ute på høring. Høringsfrist var 31. desember.

Det har vært stor interesse for søknaden både blant andre aktører, media og interesseorganisasjoner.

Kommuner og næringslivet i Telemark og Buskerud er positive til nyetableringen.

Enkelte interesseorganisasjoner og aktører er bekymret over at nytt tilbud kan føre til utkonkurrering av eksisterende aktører.

Det fryktes spesielt at etableringen kan gå ut over togsatsingen.

Det har også kommet inn uttalelser som gir uttrykk for at det må settes vilkår i løyvet.

- Stor betydning for næringslivet

Solberg skriver i sin innstilling til samferdselspolitikerne i fylkeskommunen at det nye tilbudet vil ha stor betydning for næringslivet og innbyggerne generelt.
 
Hun skriver videre at det bør settes vilkår som gjør at ruten ikke skal konkurrere med lokal kollektivtransport som mottar tilskudd, og at løyvet må drives på tilnærmet samme vilkår som andre kommersielle ruter.

Samferdselssjefen vil godkjenne forslag til takst- og billetteringsordning for hele ruten slik det fremgår av søknaden. Dette innebærer blant annet en minstepris på 80 kroner, og dermed liten risiko for konkurranse med lokale busser.

Torsdag 30. januar avgjør samferdselspolitikerne i fylkeskommunen saken.


Publisert 20. januar 2014, oppdatert 28. mars 2014.