Anbefaler ny bruløsning over Oslofjorden

Forslag til høringsuttalelse for kryssing av Oslofjorden. Fylkesrådmannen i Buskerud anbefaler ny bru for utvikling av riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.

Det er i forbindelse med valg av nye vegløsninger for å krysse Oslofjorden at Buskerud fylkeskommune innen 1. mars skal gi uttalelse.

Bakgrunnen er at det i november i fjor ble langt fram en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Utredningen er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Viktig forbindelse Buskerud-Akershus

Torsdag 22. januar behandler samferdselspolitikerne i fylkeskommunen fylkesrådmannens forslag, før saken sendes til fylkesutvalget for endelig uttalelse.

Runar HannevoldFylkesrådmann Runar Hannevold (bildet) mener valg av løsning er viktig for utvikling i nedre Buskerud.

- Riksveg 23 Oslofjordtunnelen er en viktig forbindelse mellom Drammen – Hurum og øst-siden av Oslo/Akershus, mener Hannevold.

Hannevold mener dagens situasjon med svært dårlig regularitet i Oslofjordtunnelen er uholdbar.

- Det forventes svært stor befolkningsvekst i Røyken, og Hurumhalvøya vil kunne bli et viktig avlastningsområde for Oslo.Det er derfor nødvendig å få bygget en fremtidig løsning med god regularitet, sikkerhet og kapasitet raskt, mener fylkesrådmann Runar Hannevold.

- Viktig å tenke langsiktig

I konseptvalgutredningen gis det ikke anbefaling om valg av bru, eller tunnel, men det konkluderes med at de samfunnsøkonomiske konsekvensene er høyest ved bruløsning på lang sikt.

Fylkesrådmannen mener at det er viktig å tenke langsiktig, og at det vil være mest hensiktsmessig å velge en bruløsning.

- En bru har fordeler sammenlignet med tunnel blant annet når det gjelder regularitet, redusert utrygghet og økt reiseopplevelse. Videre vil en bruløsning gjøre det enklere å legge opp et kollektivtilbud og gi muligheter for å krysse Oslofjorden med sykkel, mener han.

Valg av bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store forsinkelser. Det er viktig at hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest ses i sammenheng.

Ny bru Hurum kart

Støtter veiforbindelse Horten-Moss

Konseptvalgutredningen anbefaler en ny fast forbindelse i korridoren Horten – Moss.

Sett i sammenheng med anbefalingen om utvikling av rv.23 Oslofjordforbindelsen støtter fylkesrådmannen anbefalingen om fast forbindelse Horten – Moss.

- Løsningene vil totalt sett knytte østsiden og vestsiden av Oslofjorden bedre sammen og føre til regionforstørring, mener Hannevold.

- Det oppnås gode veg-forbindelser mellom E18 og andre viktige riksveger på vestsiden av Oslofjorden med E6 og E18 i Akershus og Østfold. Dette vil medføre en viktig avlasting av trafikk gjennom Oslo, avslutter Runar Hannevold. 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

  1. Fylkestinget anbefaler valg bruløsning for utvikling av rv.23 Oslofjordforbindelsen. Valg av bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store forsinkelser. Det er viktig at hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest ses i sammenheng.
  2. Fylkestinget støtter anbefaling om ny fast vegforbindelse mellom Horten og Moss sett i sammenheng med utvikling av rv.23 Oslofjordforbindelsen.
  3. Jernbane over Hurum bør vurderes på lengre sikt for å bidra til å utvikle areal- og transportsystemet i Oslo-området i et langsiktig og miljømessig perspektiv.

Publisert 14. januar 2015, oppdatert 14. januar 2015.