Åpen høring om Nasjonal transportplan

Fylkeskommunen møter Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om samferdselsutfordringer i Buskerud.

I løpet av mai inviterer Stortingets transport- og kommunikasjonskomité alle landets fylker til å komme med sine kommentarer i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014- 2023 (NTP).

Buskerud fylkeskommune møter komiteen 7. mai, og fylkesordfører Morten Eriksrød sier de vil ha fokus på viktige veg- og jernbanestrekninger i fylket.

- Når det gjelder E16 så må regjeringen bare beslutte å starte arbeidet slik at vi kan få oppstart Bjørum - Skaret i 1. periode (2014 - 2017) sier Eriksrød.

15 minutter med komiteen
Eriksrød får sammen med leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune, Trond Johansen, og samferdselssjef Gro Solberg, 15 minutter på å overbevise komiteen.

- Vi er videre positive til at man prioriterer å gjennomføre en KVU for riksveg 7 over Hardangervidda i 2014-2017, fortsetter fylkesordføreren.

Han er også godt fornøyd med at man starter utbygging av firefelts og tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Damåsen – Saggrenda i Kongsberg kommune, samt nye veg mellom Linnes i Lier og Dagslett i Røyken på riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.

- Når det gjelder riksveg 35 Hokksund - Åmot så er det viktig at den prioriteres i 2018 - 2023 og at kommedelplanlegging igangsettes snarest, sier fylkesordføreren.

Oppstart for Ringeriksbanen
- Det er bra at Ringeriksbanen er satt på kartet, men det er ikke satt av penger til planlegging i 1. periode (2014-2017), så det er viktig for oss at komiteen justerer dette, og at oppstart av byggingen blir så tidlig som mulig i 2. periode (2018-2023), sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Når det gjelder Sørlandsbanen over Kongsberg er fylkeskommunen opptatt av arbeidet med halvtimesavganger Kongsberg - Oslo.

- Det må sees i sammenheng med den store befolkningsveksten i Buskerudbyen, sier han.

- For Drammensregionen er jernbaneutbyggingen av eksisterende linjer viktige, kapasiteten må økes med intercity-satsingen. I tillegg må også Spikkestadbanen må oppgraderes, sier Eriksrød.

Buskerudbyen
Fylkesordføreren synes det er positivt at Buskerudbyen er blant de prioriterte byområdene.

- Det er avgjørende viktig at  Buskerudbyen får bymiljøavtale og belønningsmidler, sier han.

- Men, det er for lite midler som er prioritert, og det er behov for økt rammetilskudd som langsiktig, forutsigbar finansiering av drift, sier han.

Fylkeskommunen vil også ha fokus på at det er behov for vesentlig økt tilskudd til fylkesvegnettet.

- Forfallet på fylkesvegnettet i Buskerud er beregnet til 3,3 milliarder kroner, og foreslått økt tilskudd løser ikke utfordringene på fylkesvegnettet, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen skal etter høringen gi sin innstilling til Stortinget som behandler planen 18. juni.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 8. mai 2013, oppdatert 28. mars 2014.