Åpner for egne kollektivfelt i Rosenkrantzgata

Mulighetsstudie om fremtidig trafikkløsning og utforming av fv. 283 Rosenkrantzgata i Drammen. Samferdselssjefen i fylkeskommunen vil ha fleksibel løsning som gir mulighet for egne kollektivfelt.

Torsdag 11. september behandler samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune en utredning  - mulighetsstudie om fremtidig trafikkløsning og utforming av fylkesveg 283 Rosenkrantzgata.

Les også: Fv. 283 Rosenkrantzgata: Mulighetsstudie – utredning om framtidig trafikkløsning og utforming

Bakgrunnen er at politikerne tidligere har bedt om at det igangsettes et arbeid med en utredning av fylkesvegen i Drammen.

Samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune legger nå fram utredningen med forslag til videre prosess for planlegging og gjennomføring.

Les også: Bilbruken går ned i Bergen - kollektivtransporten opp
Les også: Skal se på mulighetene for metrobuss
Les også: 95 nye busser til Lier, Drammen og Nedre Eiker

Omfattende utredningsarbeid

Rapporten som legges fram er resultatet av et omfattende utredningsarbeid ledet av Buskerud fylkeskommune, og hvor Drammen kommune og Statens vegvesen region Sør har vært sentrale parter.

Rapporten omhandler utredninger for mulig framtidig utforminger av gateprofilet med tilhørende tekniske anlegg.

Hensikten med rapporten er å få belyst problemstillinger knyttet til gatas framtidige funksjon og utforming fra Hamborstrømtunnelen til Nedre Eiker grense, som et grunnlag for videre beslutningsprosess.

Dette omfatter også oppgradering av all infrastruktur til moderne og levedyktige løsninger.

Arbeidet med rapporten er utført i perioden september 2013 – juni 2014.

Solberg foreslår at mulighetsstudien om fremtidig trafikkløsning og utforming med anbefalt løsning sendes Drammen kommune på høring.

Viktig kollektivtrasé

Rosenkrantzgata har i dag fire felt med blandet trafikk og er en viktig innfartsåre til Drammen fra vest. Trafikkmengden er ca 20- 30 000 kjøretøy per døgn.

Vegen er en viktig kollektivtrasé for de store boligområdene på Åssiden, men også for kommunene vest for Drammen.

Forfallet er stort, noe som dels skyldes en for svak vegoppbygging samt et dårlig vann- og avløpsnett.

Det er gjort vurderinger av om andre parallelle veger kan benyttes som en fremtidig kollektivtrase på strekningen, men med bakgrunn i topografi, inngrep på privat eiendom og markedsgrunnlag peker Rosenkrantzgata seg ut som den naturlige framtidige kollektivåren mellom Åssiden og Drammen

Sikre god framkommelighet for kollektivtransporten

- Det er et mål i Buskerudbysamarbeidet å ta veksten i personbiltrafikk ved kollektiv, sykkel og gange. I den forbindelse er det viktig å sikre god framkommelighet for kollektivtransporten, slik at kollektivtransporten ikke blir stående i samme kø som biltrafikken, sier Solberg.

- Dette kan gjøres ved å etablere egne kollektivfelt i Rosenkrantzgata. Det vil medføre redusert kapasitet for personbilene, sier hun.

Tidspunktet for innføring av dette må ses i sammenheng med andre tiltak i Buskerudbyområdet.

- Det er derfor viktig å velge et vegprofil i Rosenkrantzgata som gir mulighet for ulike transportløsninger.

Solberg åpner for en fleksibel løsning som gir mulighet for egne kollektivfelt i Rosenkrantzgata, og som på et senere tidspunkt kan innbefatte en bussmetro i egne trase.

Trinnvis utbygging Rosenkrantzgata


Publisert 3. september 2014, oppdatert 3. september 2014.