Åpner for løsning for lyskrysset i Telthusgata i Drammen

- Drammen kommune kan selv bestemme løsningen for trafikkavviklingen i krysset Telthusgata og Tordenskioldsgate på Strømsø.

Sommeren 2014 innførte man bussprioritering i lyskrysset mellom Telthusgata og Tordenskioldsgate på Strømsø i Drammen.

Tiltaket innebærer at en sender i bussen gir signal når bussen nærmer seg krysset. Bussen fra Tordenskioldsgate vil da få grønt lys, mens trafikken i Telthusgata får rødt.

Bussprioritering i lyskrysset er et av kollektivtiltakene i Buskerudbyen, og det er Statens vegvesen som har ansvaret for å gjennomføre tiltak i regi av Buskerudbyen på riks- og fylkesvegnettet.

Vegvesenet har gjennomført tiltaket med bussprioritering i henhold til oppdragsbeskrivelsen som et tiltak i Buskerudbypakke 1 – belønningsordningen.

Statlige belønningsmidler skal legge til rette for mer kollektivtrafikk, sykling og gange.

Nå har Drammen kommune ved ordfører kommet med ønske om at trafikkreguleringen i krysset må reverseres slik at trafikkavviklingen i Telthusgata bedres.

- Etter Vegvesenets og fylkeskommunens oppfatning fungerer tiltaket etter sin hensikt, men dersom Drammen kommune ønsker å reversere tiltaket, så er det opp til kommunen.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

To alternative løsninger

I et samhandlingsmøte hvor blant annet ordfører i Drammen kommune, fylkesordfører med flere og representanter for Statens vegvesen var til stede, ble det konkludert med at Vegvesenet skulle arbeide videre med to alternative forslag for – om mulig – etterkomme ønsket fra Drammens ordfører.

De to alternativene som er vurdert, betegnes som henholdsvis alternativ A og B.

Alternativ A

Innebærer å regulere Tordenskiolds gate slik at det kun er tillatt for buss å kjøre inn mot Telthusgata vil medføre ulemper for beboere og næringsliv i området mellom Telthusgata og Rundtom. Reguleringen vil også belaste utenforliggende veier og kryss.

Beboere og næringsliv mellom Telthusgata og Strømsø torg vil i det vesentligste måtte benytte Knoffs gate og Tamburgata ut av området. Det betyr at alle parkeringsplassene langs kirkegården i Knoffs gate må fjernes for å gi plass til bussprioritering for «fjellbussen».

Kryssing av Telthusgata vil bare være mulig for busser med utstyr som gjør anrop til lyssignalprioritering. Eventuelle andre busser må kjøre under Strømsøbrua.

Det nevnes særskilt at all interntrafikk for Drammen Havn mellom Tollboden og Holmen må med denne reguleringen kjøre via det allerede belastede Rundtom-krysset.

Alternativ B

Går ut på å reversere lyssignalet i Telthusgata x Tordenskiold gate. Da vil bussen få en lenger rute med flere svingebevegelser. I noen grad kan dette kompenseres med noe tilrettelegging. Beboere og næringsliv blir i liten grad berørt med denne løsningen, men trafikk i Neumanns gate kan bli en utfordring avhengig av hvilke tilretteleggingstiltak som velges.

Fotgjengere som krysser Telthusgata på lyssignal begrenser kapasiteten i Telthusgata. Dersom signalanlegget fjernes også for fotgjengere vil sikkerheten for disse reduseres og tiltak med opphøyet gangfelt og bedre belysning må etableres.

Erstatningstiltak

Vegvesenet og fylkeskommunen er  enige om at dersom det gjennomførte tiltaket ikke kan aksepteres av Drammen kommune, kan tiltaket på visse vilkår reverseres for Drammen kommunes regning og risiko. Herunder erstatningstiltak for å ivareta best mulig avvikling av kollektivtrafikken og nødvendig sikkerhet i krysset.

Vegvesenet og fylkeskommunen er av den oppfatning at Alternativ A vil medføre en uakseptabel økning av trafikken i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Dette gjelder særlig trafikk vestfra, men også trafikk fra øst (Rundtom) vil skape avviklingsproblemer. SVV og Bfk vil derfor fraråde dette alternativet.

Dersom det skal gjennomføres endringstiltak i krysset Telthusgata / Tordenskioldsgate er det kun Alternativ B – reversering av bussprioriteringen, som er gjennomførbart.

Hvis så skjer avvikles imidlertid et tiltak som etter sin intensjon og hensikt fungerer tilfredsstillende og bidrar til at målene knyttet til Buskerudbyens avtale med staten om belønningsmidler oppfylles.


Publisert 13. mai 2016, oppdatert 13. mai 2016.