Austvoll bru i Flå kommune

Buskerud fylkeskommune har sendt svarbrev til Flå kommune angående Austvoll bru.

Buskerud fylkeskommune  har mottatt et felles brev fra innbyggere i Flå- som krever at Buskerud fylkeskommune bygger en ny bru som fort som mulig.  Fylkeskommunen ser det ikke som formålstjenelig å svare alle innbyggerne med brev, men har sendt et svarbrev til Flå kommune, med anmodning om at svaret sendes eller formidles videre til de aktuelle innbyggerne.

Saken er at brua er gammel og nedslitt, og blir stengt for biltrafikk fra 01.01.2014.  Bakgrunn for dette er at brua av sikkerhetsmessige grunner ikke lenger vil tåle biltrafikk, og at den i løpet av 2013 vil bli utbedret slik at den kan gå over til å bli en bru for syklende og gående.  Arbeidet er i gang, og det er satt av 2 mill. kr til dette inneværende år.  I  forslag til "Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017" er det foreslått å utrede en ny bruløsning i området.  Dersom dette blir vedtatt av Fylkestinget i desember,  vil Buskerud fylkeskommune igangsette et utredningsarbeid i perioden 2014-1017.


Publisert 15. oktober 2013, oppdatert 28. mars 2014.