Bedre framkommelighet for bussen

Nå starter Statens vegvesen å planlegge ny utforming av fylkesveg 283 Rosenkrantzgata, der bussen skal prioriteres med et eget felt.

- Rosenkrantzgata er den viktigste innfartsvegen til Drammen fra vest. Den trafikkeres daglig av ca. 30 000 kjøretøy, og av disse er 420 busser, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Buskerud fylkeskommune eier fylkesveg 283 Rosenkrantzgata som er hovedfartsvegen for pendlere som skal til Drammen fra Modum, Øvre- og Nedre Eiker samt fra de store boligområdene på Åssiden.

Nå starter planlegging av utbygging av Rosenkrantzgata, og innbyggerne i området vil denne uken få informasjon om prosessen.

Se også: Informasjon til innbyggerne om planene for Rosenkrantzgata (pdf)

Buss i Rosenkrantzgata

Over 330 000 innbyggere

Det er forventet stor befolkningsøkning i Nedre Buskerud i framtida.

Les også: Folketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet

Beregninger fylkeskommunen har gjort viser at folketallet i Buskerud innen 2030 vil ha økt til over 330 000 innbyggere, og hoveddelen av veksten kommer i nedre del av fylket.

- Dersom vi fortsetter å kjøre bil som i dag, vil det bli fullstendig kø, kork og kaos, blant annet i Rosenkrantzgata.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Les også: Flere biler per innbygger i Drammen enn i USA

Roger Ryberg

Samarbeidsalliansen Buskerudbyen planlegger en Buskerudbypakke 2 der målet er å ta vekst i persontrafikk med kollektiv, sykkel og gange.

For å lykkes med dette må vi innføre et mye bedre kollektivtilbud.

- Vi må ha et attraktivt alternativ til bilen. Det skal vi gjøre gjennom blant annet å innføre hyppigere bussavganger, flere raske ekspressruter og bedre informasjon om rutetilbudet, sier Ryberg.

Men dette alene hjelper ikke hvis bussene må stå i samme kø som privatbilene slik som det er i dag.

Skal det bli attraktivt å ta bussen må bussen komme raskt fram og være forutsigbar. Vi må gi bussen framkommelighet i vegsystemet.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Kø i morgen- og ettermiddagsrushet

Rosenkrantzgata er en av de viktigste kollektivtraseene inn mot Drammen. I dag er det kø i morgen- og ettermiddagsrushet.

- Disse køene vil øke framover hvis vi ikke gjør noen grep, sier Ryberg.

Planleggingen som nå starter skal legge til rette for ny utforming av Rosenkrantzgata.

Bussene skal prioriteres med eget felt slik at de som velger å kjøre buss kan komme raskt til og fra Drammen.

Strekningen som skal planlegges er fra Hamborgstrømtunnelen og til grensa til Nedre Eiker kommune.

I planleggingen vil ulike løsninger bli vurdert, kostnadsberegnet og konsekvensvurdert. Det vil bli åpne prosesser med god kommunikasjon og mulighet for medvirkning fra blant annet de som bor langs denne vegen.

Først ved årsskiftet 2017/2018 vil Bystyret i Drammen behandle planen og velge løsning. Deretter blir det reguleringsplanlegging og utbygging.

Buskerudbypakke 2 vil finansiere prosjektet, og det er Statens Vegvesen som har ansvaret for planleggingen på vegne av Buskerud fylkeskommune.

- Når Rosekrantzgata står ferdig, vil innbyggerne få en framtidsretta vegløsning som vil gi god framkommelighet og økt trafikksikkerhet for innbyggerne i dette tett befolkede området i Buskerud, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 2. mars 2016, oppdatert 2. mars 2016.