Bygger grønn bygate i Drammen

Slik blir fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen i 2018.

Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen skal utvidels fra to til fire felt gjennom deler av Strømsø sentrum på strekningen fra Tamburgata til Telthusgata.

Gata skal bygges om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

Buskerud fylkeskommune har bevilget over 200 millioner kroner til utbyggingen som skal være ferdig høsten 2018.

- Det er viktig at dette blir en bygate som fungerer godt for både gående, syklende og bilister.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Årsdøgntrafikken på denne strekningen av fv. 282 gjennom sentrale deler av Strømsø er på omlag 24 000 biler.

Dagens gate er preget av varierende standard og bredde og har et dårlig tilbud til gående og syklende.

Fylkesvegen er del av sentrumsringen i Drammen og innfartsveien fra E18 sørfra til Drammen samt forbindelse mellom Drammen sentrum og E134, E18 og fylkesveg 319 Svelvikveien.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skolevegen for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fv. 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud.

Samferdselsjefen sier utvidelsen vil gjøre at sentrumsringen i Drammen nå kan fungere som forutsatt.

- Det er positivt at det nå er klart for bygging, og at vi kan få en fin ferdig gate i 2018, sier Solberg. 

Tilbudet om å bygge fylkesvegen (konkurransegrunnlaget) er nå kunngjort på Doffin.no.

Frist for innlevering av tilbud på jobben er torsdag 1. desember klokken 12.00 hos Statens vegvesen Region sør i Arendal.


Publisert 12. oktober 2016, oppdatert 12. oktober 2016.