Dette er Buskerud første sykkelbygd

- Det er veldig positivt at de setter sykkel på dagorden og inngår sykkelbygdavtale med fylkeskommunen, sier Olav Skinnes (Sp).

Røyken kommune har satt sykkel på dagsorden gjennom kommunens handlingsprogram for 2014 - 2017.

Kommunestyret har vedtatt Det store gang- og sykkelvegløftet i Røyken kommune 2014-2018.

I løpet av perioden skal det settes av 50 millioner kroner til regulering, grunnerverv, opparbeidelse og delfinansiering av gang- og sykkelveger i Røyken kommune.

- Røyken kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle, og det synes vi er veldig bra.

Olav Skinnes (Sp), leder hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen

Olav Skinnes

Inngår sykkelbygdavtale

Nå har Røyken kommune søkt Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen, Region sør om å inngå sykkelbygdavtale.

En sykkelby/bygd-avtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode.

Formålet er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur.

For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel.

I sist møte i hovedutvalget for samferdsselsektoren i fylkeskommunen behandlet politikerne saken.

- Vi inngår sykkelbygdavtale med Røyken kommune, forutsatt at Statens vegvesen også er med, sier Olav Skinnes.

Sykkel skal bli det foretrukne transportmiddel

Røyken kommune vil at sykkel skal bli det foretrukne transportmiddel både på korte turer til skole, barnehage og nærbutikken, men også mellom tettstedene i kommunen som noen steder bare har en avstand på 3-7 km.

Kommunen mener det vil være mulig for flere å velge sykkel når forholdene blir lagt til rette.

- Dette arbeidet er viktig og helt i tråd med nasjonale og fylkeskommunale mål om mer satsing på sykkel og at økning i personbiltrafikk skal tas av sykkel, gange og kollektiv.

Olav Skinnes

Buskerud fylkeskommune har fra før av inngått sykkelbyavtaler med Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

Røyken blir den første sykkelbygda.

- Det er fint at også kommuner med mindre tettsteder tar dette ansvaret, ikke bare byområder i fylket, avslutter Olav Skinnes.

Sykkelbygdavtalen vil tilføre ressurser, kompetanse og samarbeid i arbeidet med å legge bedre til rette for sykkel.

Siden 2011 har Røyken kommune vært medlem av sykkelbynettverket som organiseres av Statens vegvesen, Region sør.


Publisert 20. juni 2016, oppdatert 20. juni 2016.