Et skritt nærmere for rv. 23 Linnes - Dagslett

Fylkesutvalget vedtok opprettelse av bompengeselskap for riksveg 23 Linnes - Dagslett. Det betyr at selskapet kan ta opp lån for å finansiere byggeprosjektet.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune innstilling til fylkestinget (27. august) om bompengefinansiering og opprettelse av bompengeselskap for riksveg 23 Linnes - Dagslett.

Saken ble vedtatt mot Fremskrittspartiets to stemmer.

Fylkespolitikerne har også tidligere sørget for fortgang i vegprosjekter. Høsten 2009 vedtok fylkestinget at fylkeskommunen stiller byggegaranti slik at Hallingporten Vegfinans AS kunne ta opp lån for inntil 1,5 milliarder kroner.

Det førte til fortgang for byggingen av Sokna-Ørgenvika på riksveg 7, som åpnet for trafikk i sommer.

Viktig innfartsåre

Riksveg 23 er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo.

I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Dagens rv 23 har ikke tilfredsstillende standard på strekningen Dagslett – Linnes. Verken vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense tilfredsstiller dagens krav.

Dagens trafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for bosatte langs strekningen.

Hovedelementene i prosjektet er:

  • Nytt kryss på Dagslett, med tilknytning til dagens veger.
  • 180 m lang bru over Daueruddalen.
  • 2,2 kilometer lang tunnel.
  • Nytt kryss ved Linnes, med tilknytning til dagens veger.

Prosjektet er omtalt i St. meld nr. 26 (2012 - 2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

Det er satt av midler til oppstart av prosjektet i første fireårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Fylkespolitikerne har fullt fokus på prosjektet og med vedtaket i fylkesutvalget er man et skritt nærmere for Dagslett - Linnes. 

Reguleringsplanen for strekningen rv. 23 Dagslett–Linnes ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 20. juni 2013 og i Lier 17. juni 2014.

Etter endelig lokalpolitisk behandling sendes saken over til Samferdselsdepartementet. 


Publisert 21. august 2014, oppdatert 21. august 2014.