Færre dør i trafikkulykker

De siste ti årene har det vært mer enn en halvering av antall drepte i trafikken i Buskerud.

Ni personer mistet livet i trafikkulykker i Buskerud i fjor. Det er fire færre enn året før, viser oversikten fra Statens vegvesen.

Tre av dødsulykkene skjedde på fylkesveger.

- Tallene viser en nedgang fra året før, men det er viktig å se på disse tallene over en lengre tidsperiode, sier samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

- Ser man på tallene tilbake til 2005 ser man en tydelig nedgang i antall dødsulykker, fortsetter Solberg.

I 2005 og 2006 omkom 27 mennesker i trafikken i Buskerud hvert år.

- Ikke noe mønster
- Det er møteulykker og utforkjøringsulykker som tar flest liv, utover det er det ikke noe klart ulykkesbilde som tegner seg, sier hun.

- Tidligere kunne man se tydeligere mønster på hvilke veger som var mest utsatt, dette er ikke lenger tilfelle, sier Solberg.

Det var totalt 281 trafikkulykker på riks-, fylkes- og kommunalveger i Buskerud i fjor, en økning fra året før da det var 248 trafikkulykker.

- Fjorårets oversikt viser at ulykkesbildet er spredt. Dette gjør det krevende å arbeide for videre reduksjon av antall trafikkulykker, sier hun.

Prioriterer trafikksikkerhet

Buskerud fylkeskommune prioriterer arbeidet med trafikksikkerhet høyt.

Solberg forteller videre at fylkeskommunen har styrket kompetansen og kapasiteten på feltet gjennom en egen trafikksikkerhetskoordinator i fylket.

Videre fremmes arbeidet med trafikksikkerhet i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, som jobber med å tilrettelegge for forebyggende tiltak i kommunene og i frivillige organisasjoner.

- 3. februar markeres trafikkofrenes dag i Buskerud ved Norderhov kirke på Ringerike. Markeringen er en måte å vise pårørende og skadde at vi bryr oss om det som skjer på vegene og at vi er mange etater og organisasjoner som arbeider for å få ned ulykkestallene, sier Solberg.

2,2 milliarder til fylkesveger
Buskerud fylkeskommune er en stor vegeier som har ansvaret for 1.800 km veg i fylket. Staten har ansvaret for 545 km med riksveger i tillegg kommer kommunale veger.

De neste fire årene bevilger fylkespolitikerne over 2,2 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investering på fylkesvegene i Buskerud.

- Det er en tragedie når en dødsulykke inntreffer. Vi er ikke mål før nullvisjonen er nådd og jobber derfor videre med dette området, avslutter samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

For ytterligere informasjon:
Marte Nes, trafikksikkerhetskoordinator i Buskerud fylkeskommune, 32 80 87 21 eller 95 93 28 12.


Publisert 11. januar 2013, oppdatert 28. mars 2014.