Fem ordførere med felles bekymringsmelding

31. august er det slutt på bompenger på rv 23 Oslofjordforbindelsen. Ordførerne frykter økt trafikk på lokale veger som følge av gratis passering.

Oslofjordforbindelsen er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo.

I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Bomstasjonen ligger på Akershus-siden og det har vært krevd inn bompenger siden vegen åpnet i 2000.

Regjeringen har bestemt at fra 31. august stanser innkrevingen av bompenger på rv 23 Oslofjordforbindelsen.

I den forbindelse har de fem ordførerne i Hurum, Røyken, Asker, Lier og Buskerud fylkeskommune sendt et felles bekymringsbrev til Statens vegvesen Region Sør.

"Vi er i utgangspunktet positive til at bompengeinnkrevingen opphører, men viser samtidig til den bekymring for veikapasitet og trafikksikkerhet som tidligere er uttrykt."

Statens vegvesen har foretatt beregninger som viser markant trafikkøkning ved opphør av bompengeinnkreving.

Rundt 70 000 innbyggere i de fire kommunene vil bli berørt av økt trafikkbelastning.

"Vi ber  overordnede myndigheter om at vi raskest mulig får på plass avbøtende tiltak."

De fem ordførerne viser i brevet til konkrete eksempler på steder der de mener det må settes inn nye og avbøtende tiltak som følge av forventet trafikkvekst:

  • E 18-RV23 avkjøring Kjellstad: trafikken ledes inn på smale og til dels allerede overbelastede fylkesveier i tettbygd strøk. Vi er bekymret for kødannelser, fremkommelighet og trafikksikkerhet.
  • RV 23 – Linnes – Spikkestadbakkene: Trafikken ledes inn på et allerede overbelastet vegnett, i rushtid er det allerede nå store kødannelser på denne veistrekningen. Vi frykter økt miljøbelastning for innbyggerne i form av støy og Co2/Nox utslipp. I tillegg til trafikkfarlige situasjoner for publikum. Spikkestadbakkene vil bli svært utsatt for kø og kork i vintersesongen. Trailertrafikken skaper mange uønskede stopp vinterstid. Ut- og innkjøring fra kommunale veier vil være svært utsatt i rushtid. Videre må en nevne at oppstart av nye RV 23 Dagslett-Linnes starter opp i høst og vil generere økt anleggstrafikk som igjen er med på å skape kø og kork.
  • E 18 – (Asker)- Røykenveien /Slemmestadveien – Rv 23 (Bjørnstadkrysset): De sterkt belastede fylkesveiene som går gjennom boområder vil trolig få markant økt trafikk med gratis passeringer i Oslofjordtunnelen. Miljøbelastninger og trafikksikkerhet vil bli utfordret.
  • Rv 23 Krokkoden– Måna: De tre tunnelene som er på strekningen skal etter planen ha periodisk vedlikehold i 2017. Fylkesvei 11. Krokkodden – Sætre vil da bli avlastningsvei. Selv om deler av dette strekket er oppgradert er flere bruer (Vear og Åros) og dårlige veistrekk (Åros kastet) for svake til å tåle trailertrafikk. Deler av dette strekket går gjennom sentrumsområder med skoletrafikk (Åros og Sætre). Vi er bekymret for trafikksikkerhet til barn og unge samt at fylkesveiens beskaffenhet vil tåle omkjøringstrafikk.

Ordførerne ber om at regionvegsjefen i Statens vegvsen Region Sør kommer opp med en plan for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for innbyggerne i Lier, Asker, Hurum og Røyken.

"Det bør vurderes om trailertrafikk (gjennomgangstrafikk) i vinterhalvåret må få begrensede kjøretider på Rv 23 (kjøre utenom rushtid) eller ledes via Oslo eller Horten –Moss sambandet."

"Trafikksikringstiltak for barn og unge langs overnevnte veistrekninger må prioriteres."

Ordførerne skriver avslutningsvis i fellesbrevet at de gjerne stiller til møte med Statens vegvesen for å orientere om bekymringene.


Publisert 22. august 2016, oppdatert 22. august 2016.