Folkemøte om Fylkesveg 285 Ringeriksveien i Sylling, Lier kommune

Onsdag 6. november ble det holdt et folkemøte i Lier, hvor temaet var trafikksikkerhet generelt, og spesielt strekningen Nordal skole - Sylling.

Arrangør var en aksjonsgruppe for bedret trafikksikkerhet, og både Lier kommune og Buskerud fylkeskommune var invitert til møtet. Rundt 100 mennesker møtte opp, og engasjementet var stort både i forhold til ønske om utbedring av vegen og bedret trafikksikkerhet for gående og syklende.

Gjennom de siste årene er det utført store utbedringsarbeider på vegen, både knyttet til rassikring og forsterkning.  Videre er det bygget gang- og sykkelveg fra Lyngås til Nordal skole.  Lokalbefolkningen ønsker nå at trafikksikkerheten bedres på strekningen mellom Nordal skole og Sylling. Aksjonsgruppen vil oppsummere innspill og forslag som kom fram  på folkemøtet, og kanalisere sine innspill og oppfordringer om tiltak videre via Lier kommune.

Folkemøte om fv 285 i Sylling, Lier kommune.

Bildet av panelet (fra venstre): Trond Johansen- leder av hovedutvalg for samferdsel Buskerud fylkeskommune, Gro R. Solberg- samferdselssjef Buskerud fylkeskommune, Hilde Fossum- leder miljøutvalget Lier kommune, Hans-Petter Christensen- rådmann Lier kommune.

 

Folkemøte om fv 285 i Sylling, Lier kommune

Bilde fra salen. Stor engasjement i Lier.


Publisert 7. november 2013, oppdatert 28. mars 2014.