Former fremtidens transportløsninger

Nå starter arbeidet med å velge ut hvilke prosjekter mellom Lier og Kongsberg som skal prioriteres inn i transportsatsingen.

I 2014 skal politikerne i Buskerudbyen drøfte seg frem til hvilke prosjekter som skal inn i Buskerudbypakke 2.

Buskerudbypakke 2 er en rekke prosjekter som skal gjøre det enklere og raskere å ta seg fram i Buskerudbyen, både med buss, tog, bil og sykkel.

Hovedmenyen har politikerne laget selv: en liste over alle ønskede prosjekter for området.

‒ Lista inneholder prosjekter for over 50 milliarder kroner. Alle prosjektene er nyttige tiltak, men det er urealistisk å få disse gjennomført over en 15 årsperiode, sier Runar Hannevold, fylkesrådmann i Buskerud og leder av den administrative styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet.

- Det er nå jobbet ut et grunnlag for politiske prioriteringer innenfor en kostnadsramme på mellom 18 og 28 milliarder kroner, fortsetter Hannevold.

Bedre samspill mellom trafikantgruppene

Prosjektene fordeler seg mellom en rekke transportformer:

  • toget og bussen skal gå oftere
  • bussen skal komme raskere frem
  • det skal bli flere og bedre veier
  • bedre sykkelveier og gangveier
  • det skal bli enklere og mer effektivt å bytte fra bil, buss og sykkel til tog og buss ved hjelp av gode knutepunkter og pendlerparkeringer.

‒ Med bedre samspill mellom transportformene, blir det bedre fremkommelighet for de som er nødt til å bruke bil, samtidig som det blir raskere og mer effektivt å bruke buss, tog og sykkel for de som kan det, sier Hannevold.

Bypakke er beste løsning

I Norge er det politisk enighet om at samferdsel i de store byområdene organiseres gjennom bypakker. Slike bypakker er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og trafikantene.

Finansieringen skjer delvis fra offentlige midler og delvis gjennom bompenger.

‒ Skal vi få statlige midler til vei og kollektivløsninger, er bypakker måten å få det til på, sier Hannevold.

Videre politisk prosess:

  • Politisk behandling av drøftingsgrunnlaget i perioden 18.mars til 7. mai 2014
  • Politiske drøftinger mellom kommunene/fylkeskommunen for å bli enige om lokalt forslag til prosjekter som skal inngå
  • Politiske drøftinger mellom kommunene/fylkeskommunen og staten for å bli enige om endelig pakke
  • Ca. november 2014: Politisk behandling av endelig forslag til pakke

Publisert 29. januar 2014, oppdatert 28. mars 2014.