Forslag til handlingsprogram for kolletivtransport

Forslaget gjelder for årene 2014-17. Høringsfrist er 15. juni 2013.

Torsdag vedtok hovedutvalget for samferdselssektoren å sende å sende forslag til handlingsprogram for kollektivtransport 2014-17 på høring.

Forslaget sendes til kommuner, kommuneregioner, samarbeidsparter og interesseorganisasjoner.

Høringsfrist 15. juni 2013.

Uttalelsene vurderes administrativt og sluttbehandling foreslås slik:

  • Hovedutvalget for samferdsel den 16.10.2013
  • Fylkesutvalget den 23.10.2013 og
  • Fylkestinget den 30.10.2013.

Buskerud fram mot 2030
Fylkestinget i Buskerud vedtok den 14.6.2012 Kollektivtransportplan Buskerud – utvikling mot 2030.

Handlingsprogrammet for kollektivtransport 2014-17 viser hvordan fylkeskommunen og fylkeskommunens administrasjonsselskap Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) skal følge opp de målsettinger og strategier som er fastsatt for kollektivtransporten gjennom reelle handlinger de neste fire årene.

Handlingsprogrammet viser også hvordan fylkeskommunen og Brakar skal arbeide aktivt for å få andre aktører til å legge forholdene best mulig til rette for kollektivtransporten.

Enklere å reise kollektivt
Buskerud fylkeskommune og Brakar vil videreføre arbeidet med å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt.

Flere av de oppgavene som er lagt inn i handlingsprogrammet er ikke nye oppgaver, men oppfølging av arbeid som er i gang.

Det gjelder f.eks. tilpasninger i rutenettet, bedre informasjonstilgang og nye løsninger knyttet til billettering og taksordninger.

Ordinære driftsoppgaver skal selvfølgelig videreføres selv om de ikke er omtalt i programmet fullt ut. Endringer i transportbehov løses når de inntreffer. Kundebehandlingen i førstelinjetjenesten utvikles både blant sjåfører og skrankepersonell kontinuerlig.

Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold av infrastruktur, holdeplasser og knutepunkter er vegeiernes og Jernbaneverkets ansvar.

Det samme gjelder kollektivtransportens fremkommelighet. Kommunene rår i tillegg over andre virkemidler som er av stor betydning for kollektivtransporten utvikling slik som arealplanlegging, parkeringspolitikk og skolestruktur.

Fylkeskommunen og Brakar vil derfor videreføre et tett samarbeid med kommunale og statlige myndigheter og transportetater.

Sammen kan vi legge til rette for effektive kollektivløsninger og overføring av trafikk i tråd med målsettingene i kollektivtransportplanen.


Publisert 21. mars 2013, oppdatert 28. mars 2014.