Full løsning for Lier og Kongsberg

NTP 2014-2023: Fylkesordføreren er glad for at det blir ny firefelts veg gjennom Kongsberg og ny veg mellom Linnes - Dagslett.

Fredag ettermiddag ble stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt fram.

Planen lages for en tiårsperiode, men med hovedvekt på de første fire årene.

Fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød, er godt fornøyd med satsingen på E134 gjennom Kongsberg og nye veg mellom Linnes i Lier og Dagslett i Røyken på riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.

- Jeg er veldig glad for at det blir full løsning for Lier og Kongsberg, og at dette blir gjennomført i  første 4-års periode, sier Eriksrød.

Fjerner flaskehals
Regjeringen starter utbygging av firefelts og tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Damåsen – Saggrenda i Kongsberg kommune.

Det vil fjerne en flaskehals for tungtrafikken gjennom Kongsberg sentrum, samtidig som sikkerheten og miljøet i Kongsberg blir vesentlig bedre.

Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Det er fattet lokale vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Skuffet over E16
- Når det gjelder E16 på Ringerike så er vi skuffet over at det sterkt trafikkerte strekningen mellom Bjørum i Akershus og Skaret i Buskerud ikke er med i første 4-års periode, og dermed skjøvet ut i tid, fortsetter fylkesordføreren.

Den pågående utbyggingen av rv 7 Sokna – Ørgenvika vil bli fullført i 2014.

- Vi er positivt overrasket over at man prioriterer å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda, sier han.

- De har dermed fulgt opp fylkeskommunenes innspill i saken, sier Eriksrød.

Utredningen skal blant annet se på regulariteten vinterstid og hensynet til villreinen på vidda.

- Fullt trykk på planlegging
- Vi er tidligere i uka blitt kjent med at regjeringen setter av om lag 1,5 milliarder kroner til oppstart av Ringeriksbanen i slutten av planperioden.

- Dette er positivt, og vi forutsetter da at det settes fullt trykk på planlegging i første 4-års periode, sier fylkesordføreren.

Ringeriksbanen mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud vil kunne redusere  reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen med inntil én time.


Publisert 17. april 2013, oppdatert 28. mars 2014.