Fylkestinget med høringsuttalelse

Fylkestinget vedtok høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2.

Fylkestinget vedtok 13. juni høringsuttalelse til konseptvalgutredning (KVU) for Buskerudbypakke 2.

KVU'en er utarbeidet av Statens vegvesen forut for regjeringens/Samferdselsdepartementets beslutning om valg av konsept og eventuelt med føringer for videre arbeid med Buskerudbypakke 2.

Høringsfristen er 25. juni.

Avstemming i fylkestinget:

Punkt 1-4 og punkt 6 i fylkesrådmannens forslag og punkt 7 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 5 i fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 38 mot 5 (Frp) stemmer.

Mathias Dannevigs (Ap) forslag til nytt punkt 8 ble vedtatt med 26 (Ap, SV, Sp, V og Frp) stemmer mot 17 (H og KrF) stemmer.

Vedtak:

1. Buskerud fylkeskommune stiller seg positiv til at et "sammensatt konsept" legges til grunn for videre planlegging av Buskerudbypakke 2.

2. Det forventes at regjeringens/Samferdselsdepartementets endelige mandat for Buskerudbypakke 2 gir tilstrekkelig rom for forhandlinger med de 5 kommunene/Buskerud fylkeskomme slik at både nasjonale, regionale og lokale mål og interesser kan ivaretas. Premissene for videre utvikling av anbefalt konsept må ses på som foreløpige og må revideres når mer detaljerte utredninger foreligger i arbeidet med aktuelle tiltak i Buskerudbypakke 2.

3. Anbefalingene i konseptvalgutredningen om at jernbaneutvikling og et bedre togtilbud prioriteres tidlig i Buskerudbypakke 2 støttes, jf jernbanens strategiske betydning i vedtatt Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23. Arealbruk knyttet til jernbaneformål vil også være viktig å få avklart.

4. Innenfor det anbefalte konsept er det ikke gjort tilstrekkelige faglige analyser og vurderinger av vegprosjekter. Hvilke anbefalinger og prioriteringer av vegprosjekter som skal inngå i Buskerudbypakke 2, må derfor avklares i det videre faglige arbeidet og i de politiske forhandlinger om Buskerudbypakke 2.

5. Det forutsettes at staten vil bidra betydelig til finansieringen av Buskerudbypakke 2.

6. Det forventes at Samferdselsdepartementets mandat / Regjeringsnotat om videre planlegging av Buskerudbypakke 2 avklares raskt, herunder avklaring av prosess for etablering av Buskerudbypakke 2 med tidspunkt for forhandlinger.

7. Et "sammensatt konsept", forutsatt reelle forhandlinger om tiltak innenfor ulike tiltaksområder, vil kunne bidra til at strategier i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 kan iverksettes. Det er da forutsatt at ikke bare nasjonale mål, men også regionale og lokale mål og hensyn legges til grunn i videre vurderinger / konkretiseringer og forhandlinger om tiltak innenfor anbefalte tiltaksområder.

8. Lokale, kommunale konsept:

Buskerud fylkeskommune vil for det videre arbeid med sammensatt konsept, samt i utformingen av eventuelle systemer for trafikantbetaling – og i tråd med prinsippene ellers i dette vedtak – be om at følgende og primære saksprioritering følges:

Det må snarest startes utvikling av tilknytningspunkter mellom privat og kollektiv transport i kommunene , også utenfor de større kollektivknutepunkter. Utbedring og nybygging av lokale sykkelveier , pluss park&ride ( også for privatbil) , til disse tilkoblingspunkter mellom individuell og kollektiv trafikk, må inngå i dette. I alle 5 kommuner må det nå iht de aktuelle trafikkstrømmer og bosetningsstrukturer igangsettes planleggingstiltak og politiske vedtak for hvilke lokasjoner sliketilknytningspunkter skal ha i den enkelte kommune. Stipulerte kostnader til etablering av disse må utarbeides, og etter kommunale prioriteringer inngå som viktig grunnlag for hvordan systemene for trafikantbetaling og kollektive transportlinjer blir endelig konstruert.

Utbygging av slike lokaltiltak, og andre primære kollektivfremmende tiltak for infrastruktur & transport, må være vedtatt i kommunene og starte før eventuell trafikantbetaling innføres, og kommunene må tilføres midler fra Buskerudbypakke 2 til disse formål. For resursallokering kommunene imellom skal det innenfor de mulige rammer tilstrebes rimelig samsvar og balanse mellom de beregnede belastninger innbyggerne i den enkelte kommune eventuel måtte bli påført gjennom ordninger for trafikantbetaling i kommunen, og de tilskuddsmidler som kan tilflyte kommunes innbyggere for tiltak til infrastruktur og kollektiv transportdrift . 


Publisert 13. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.