Fylkestinget vedtok Buskerudbypakke 2

I siste fylkesting før sommerferien vedtok fylkespolitikerne Buskerudbypakke 2.

De andre kommunene i Buskerudbysamarbeidet (Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker) har alle fattet likelydende vedtak.

Politikerne ønsket å involvere innbyggerne i arbeidet.

I løpet av høsten 2017 har det vært gjennomført omfattende innspillsprosess med blant annet folkemøter, ungdomskonferanse og egen dialogportal på buskerudbyen.no.

Alle innspillene er vurdert og har vært med på å danne grunnlaget for de nye pakke- og bomalternativene som var på høring fra 20. desember 2017 til 23. februar 2018.

Her er høringsuttalelsene

Buskerudbypakke 2 er neste steg i Buskerudbysamarbeidet og en langt mer omfattende transportpakke enn Buskerudbypakke 1.

Virkemidlene i Buskerudbypakke 2:

  • styrke busstilbudet kraftig
  • bedre veinettet og sørge for at bussene kommer raskere frem
  • enklere og tryggere å gå og sykle

Buskerudbyen/Drammensområdet har en befolknings- og trafikkvekst som forventes å fortsette i årene som kommer.

Dersom det ikke blir tatt grep for å løse opp i trafikkproblemene, vil det bli stadig oftere og lengre køer på veinettet og miljøproblemene vil øke.

En godt fungerende infrastruktur er svært viktig for næringslivet, både med hensyn til næringstransporter og arbeidstakernes mulighet til å gjennomføre sine reiser.

Den anbefalte tiltakspakken er et helhetsgrep i en langsiktig byutvikling.

Anbefalt tiltakspakke viderefører mål og byutviklingsgrep som er valgt gjennom blant annet areal- og transportplan for Buskerudbyen, mål i samarbeidsavtalen for Buskerudbysamarbeidet og statlige føringer for utvikling av transportsystemet i byområder.

Den anbefalte tiltakspakken vil legge til rette for enklere transporthverdag, bedre bymiljø, begrensede klimagassutslipp og skal tilrettelegge for fortsatt vekst og utvikling i byområdet.

Regjeringen vil fremme Buskerudbypakke 2 til Stortinget for endelig vedtak våren 2019 og oppstart av bypakka i 2020.

Fakta om Buskerudbyen:

Buskerudbyen er et langsiktig samarbeid om areal og transport mellom Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud og kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Sistnevnte deltar i Buskerudbysamarbeidet, men inngår ikke i Buskerudbypakke 2.


Publisert 22. juni 2018, oppdatert 22. juni 2018.