Fylkesveg 283 Rosenkrantzgata: Høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning

Fylkesveg 283 Rosenkrantzgata: Høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning.

Buskerud fylkeskommune eier fylkesveg 283 Rosenkrantzgata som er hovedfartsvegen for pendlere som skal til Drammen fra Modum, Øvre- og Nedre Eiker samt fra de store boligområdene på Åssiden.

Se også: Informasjon til innbyggerne om planene for Rosenkrantzgata (pdf)

Hensikten med planarbeidet er å planlegge hvordan Rosenkrantzgata, som er den viktigste kollektivgata i Buskerudbyen, skal utformes for å gi nok kapasitet for buss og dermed sikre en effektiv framkommelighet slik at det blir attraktivt å bruke buss i fremtiden.

I tillegg skal gata også i fremtiden betjene andre trafikantgrupper på en trafikksikker, trygg og effektiv måte, men buss skal få førsteprioritet når det gjelder framkommelighet.

Rosenkrantzgata er også hovedtrase for teknisk infrastruktur i denne bydelen. Disse anleggene skal fornyes. Hensynet til drift og tilgjengelighet krever felles planprosess.

Illustrasjon døgntrafikk
Årsdøgntrafikk 2015

Formål med planprogrammet er å definere rammebetingelser for den kommunedelplan m/konsekvensutredning som skal gjennomføres og hvilke alternativer som skal utredes og konsekvensutredes.

«Ny gate» følger i hovedtrekk dagens trasé mellom «Per Sivles gate» og Nedre Eiker grense.

Tiltakene er utredningspliktige i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Planprogrammet viser hvilke alternativer som blir vurdert og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Planprogrammet beskriver også opplegg for medvirkning og informasjon, særlig med hensyn til grupper og interesser som antas å bli særlig berørt.

Statens vegvesen leder planarbeidet etter oppdrag fra- og i nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune som vegeier, og Drammen kommune som ansvarlig planmyndighet.

Drammen kommune skal fastsette planprogrammet. Varsel om planoppstart for Fv. 283 – Rosenkrantzgate ble annonsert 3. mars 2016.


Publisert 2. mai 2016, oppdatert 2. mai 2016.