Handlingsprogram for fylkesveger på høring

Fylkeskommunen vil bruke nær 490 millioner kroner de neste fire årene på å ta igjen forfall på fylkesvegene.

Torsdag 30. mai behandler hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen sak om handlingsprogram fylkesveger 2014-2017 - høring.pdf.

Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017. Det omfatter både driftstiltak og investeringstiltak.

Det største satsingsområdet i handlingsprogrammet er å ta igjen forfall på fylkesvegnettet.

Det er beregnet at 430 millioner kroner av forfallet tas igjen i 4-års perioden. Forfallstiltak prioriteres i hovedsak på veger med høy trafikk der forfallet er kommet langt.

Videre er lavtrafikkerte veger, der forfallet er kommet svært langt, også prioritert i en viss grad.

Trygt i trafikken
Tilrettelegging for gående og syklende er et annet høyt prioritert område.

95 millioner kroner er forutsatt brukt til tiltak for gående og syklende i forbindelse med skoleveg samt til sykkeltiltak i Buskerudbyområdet.

Nullvisjonen for drepte og hardt skadde er viktig, og satsing på tiltak for å redusere skadeomfanget ved utforkjørings- og møteulykker samt ulykker med gående og syklende involvert, videreføres.

Det er prioritert å se ulike tiltakstyper i sammenheng.

Deler av midlene til infrastrukturtiltak for kollektivtransporten benyttes derfor til å ruste opp holdeplasser til universell utforming der vegen samtidig blir forsterket.

For øvrig er det satt av midler til kollektivtransporttiltak i Buskerudbyen.

Ulike tiltak i Buskerudbyområdet
Fylkeskommunen har i handlingsprogrammet for 2014-2017 forutsatt å bruke mye midler til ulike tiltak i Buskerudbyområdet, men det er langt fra nok til å få et godt kollektivtilbudtilbud og tilrettelagt for gående og syklende før Buskerudbypakke 2 iverksettes.

Det må suppleres med midler fra en videreført belønningsordning..

I Hønefoss-området er planarbeidet for en Ringerikspakke startet med konseptvalgutredning (KVU).

Ringerikspakken er et samarbeid mellom Kommunene i Ringeriksregionen, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.

Hensikten er å komme fram til en helhetlig, langsiktig transportløsning i Hønefoss-området. Planarbeidet må komme lenger før det kan investeres i store infrastrukturtiltak.

Tett samarbeid med Vegvesenet
Arbeidet med handlingsprogrammet har vært gjennomført i tett samarbeid med Statens vegvesen.

Det har vært lagt opp til en prosess med skriftlige innspill fra kommunene, og dialogmøte med kommuner og interesseorganisasjoner underveis.

Hovedutvalg for samferdsel har vært involvert i prosessen.

Forslag til handlingsprogram sendes på høring til kommunene og interesseorganisasjoner fra juni til 1. oktober.

Etter høringsfristen vil det med bakgrunn i høringsuttalelsene foretas eventuelle justeringer før det legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen.

Handlingsprogrammet vil bli sluttbehandlet i fylkestinget i desember 2013.


Publisert 22. mai 2013, oppdatert 28. mars 2014.