Kommunedelplan for Svelvikvegen

Buskerud fylkeskommune igangsetter arbeid med kommunedelplan for fylkesveg 319, Svelvikvegen.

- Det var enstemmighet i hovedutvalget om at kommunedelplanarbeidet kommer i gang, og det er en absolutt forutsetning for å kunne bygge, uansett finansiering av vegen, sier leder av hovedutvalget for samferdselssektoren, sier Trond Johansen, i Buskerud fylkeskommune.

Vedtak i hovedutvalget 21. mars:

  1. Buskerud fylkeskommune igangsetter arbeid med kommunedelplan for fv.319 Svelvikvegen høsten 2013.
  2. Kostnadene i 2013 dekkes innenfor rammen til planlegging/grunnerverv på investeringsbudsjettet til fylkesveger samt ved tilskudd på kr 500 000 fra Vestfold fylkeskommune.

- Vi takker Vestfold fylkeskommune for at de backer opp om arbeidet, sier Johansen.

Store utfordringer
Svelvikvegen har en regional funksjon som forbindelsesveg mellom Svelvik i Vestfold og Drammen, og mellom Svelvik og riksvegene E18 og E134.

I tillegg er Svelvikvegen en viktig veg som forbindelse mellom boligområder i Drammen og Drammen sentrum.

Svelvikvegen byr på store utfordringer både når det gjelder fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Det er derfor utarbeidet en mulighetsstudie.

Beslutning om løsning
Hensikten med mulighetsstudien var å komme fram til en avgjørelse om hvorvidt man skal sette i gang planlegging etter plan- og bygningsloven.

I denne sammenheng vil det si kommunedelplan og konsekvensutredning. Dette er en prosess som normalt tar tre til fire år, og som munner ut i beslutning om valg av løsning.

Kostnadene for denne planprosessen ligger vanligvis på fra to til fem prosent av anleggskostnadene. For denne aktuelle planen anslås kostnadene til 15 – 20 mill kr.

11.000 kjøretøy i døgnet
Strekningen som er vurdert i mulighetsstudien er fra Vestfold grense/Tørkopp til Rundtom i Drammen.

Involverte parter i beslutningen er Vestfold fylkeskommune, Drammen kommune og Svelvik kommune - i tillegg til Buskerud fylkeskommune som er vegeier for den strekningen som er berørt av mulighetsstudien.

De involverte parter har hatt mulighetsstudien på høring og anbefaler å sette i gang videre planlegging.

- Vegen er lagt inn i mulighetsstudien som en 100 prosent bompengefinansisert veg, det kan være uenighet om det, men hovedutvalget er altså enige om at kommunedelplanarbeidet må komme i gang, avslutter Trond Johansen.


Publisert 25. mars 2013, oppdatert 28. mars 2014.