Kommunedelplanlegging av Svelvikveien

Statens vegvesen har, på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune og i samarbeid med Drammen kommune, vurdert flere ulike løsninger for ny veg mellom fylkesvei 319 Svelvikveien og E 18.

Fylkesvei 319 Svelvikveien er et viktig bindeledd mellom Drammen og Svelvik, og mellom Drammen sentrum og bydelen Tangen-Åskollen.

Dagens veg er smal, svingete og lite trafikksikker. Den mangler delvis fortau og gang- og sykkelveg, og er også dårlig tilrettelagt for de som ønsker å ta buss.

Nærmest Drammen ligger bebyggelsen tett inntil vegen med mange direkte avkjørsler.

Trafikktall viser at det daglig passerer ca. 4350 kjøretøy ved Tørkop, mens det passerer ca. 12 000 kjøretøy i døgnet ved Rundtom (2012-tall).

Ny Svelvikvei var opprinnelig en del av "Vegpakke Drammen".

Tre alternativer for ny veg

Nå er kommunedelplan med konsekvensutredning for fylkesveg 319 Svelvikveien lagt ut til offentlig ettersyn.

I forslaget som nå legges ut er tre alternativer for ny veg mellom Tørkop og Eik foreslått.

I tillegg er det forslag om en vesentlig oppgradering av eksisterende veg mellom Solumstrand og Rundtom.

Planprogrammet fastsetter hvilke alternativer og temaer som skal utredes videre i kommunedelplanen.

Planprogrammet sier også noe om den kommende planprosessen og hvilke medvirkningsmuligheter som finnes.

Forslag til planprogram fylkesvei 391 Svelvikveien

Åpne møter

I forbindelse med arbeidet vil det bli arrangert åpne møter:

  • Drammen: Tirsdag 13. januar kl. 1800 i gymsalen på Åskollen skole
  • Svelvik: Mandag 26. januar kl. 1900 i kommunestyresalen i Svelvik Rådhus

Uttalelser/merknader skal være skriftlige og sendes:

Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen eller e-post: kommun...@drammen.kommune.no innen 20. februar 2015. Merk innspill med ”14/8228, Kommunedelplan Svelvikveien”.

Svelvikveien kart


Publisert 8. desember 2014, oppdatert 8. desember 2014.