Kongsbergbanen må inn i Østlandspakka

Et enstemmig fylkesutvalg presiserte i dag viktigheten av å få på plass dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg.

Østlandspakka er et felles samferdselspolitisk dokument for de åtte fylkeskommunene som deltar i Østlandssamarbeidet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Østlandspakka ble første gang utarbeidet i 1999, som innspill til de statlige transportetatene i deres arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2002–2011.

Østlandspakka er siden blitt revidert hvert fjerde år, sist i forbindelse med transportetatenes arbeid med NTP 2014-2023.

Hovedmålet med Østlandspakka er et opplegg for forsert samferdselsutbygging på Østlandet, med sikte på mer effektiv person- og godstransport, reduksjon i ulykker og reduserte miljøulemper.

Østlandssamarbeidets kontaktutvalg og fagpolitisk utvalg for samferdsel har sluttet seg til et arbeidsopplegg der høringsutkast til Revidert Østlandspakke 2018-2027 skal behandles i kontaktutvalget 6. mars 2015. Etter høring i fylkeskommunene er det lagt opp til sluttbehandling i kontaktutvalget 5. juni 2015.

På dagens møte vedtok fylkesutvalget en enstemmig innstilling fremmet av fylkesordfører Morten Eriksrød som skal legges fram på møtet i kontaktutvalget 6. mars:

"Kongsbergbanen er grunnstammen i kollektivtilbudet mellom Kongsberg, Hokksund og Drammen til Oslo. Kongsberg, med sin store og globale næringsvirksomhet, har stor ut- og inn-pendling. I dag går det ett tog i timen mellom Drammen og Kongsberg. Det er forventet stor befolkningsvekst i dette området framover. For å oppfylle nasjonalt mål om at trafikkvekst i persontrafikk skal tas av kollektiv, sykkel og gange, er det nødvendig å bygge ut jernbanestrekningen mellom Drammen og Kongsberg til dobbeltspor slik at det kan gå to tog i timen. Dette er ett av de viktigste målene i Buskerudbyen. "


Publisert 4. mars 2015, oppdatert 4. mars 2015.