Møtte Solvik-Olsen om framtidens transportløsninger for Buskerud

Ny nasjonal transportplan: - Det jobbes på høytrykk med å finne tunnelløsning under Oslofjorden.

Mandag ettermiddag møtte Buskerud fylkeskommune samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i forbindelse med innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

- For oss er det viktig at ministeren er kjent med hvilke transportutfordringer Buskerud står overfor, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Vi er opptatt av at det bygges et nytt tunnelløp for riksveg 23 Oslofjordforbindelsen, sier han.

- Jeg fikk blant annet bekreftet fra Solvik-Olsen om at det jobbes på høytrykk for å finne en løsning for Oslofjordforbindelsen og at denne bygges raskt, fortsetter Ryberg.

Det var i slutten av februar at Solvik-Olsen mottok det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

Buskerud fylkeskommune har frist til 1. juli med å komme med sine innspill, og fylkestinget vil i sitt møte i juni komme med endelig uttalelse.

Departementet vil så utarbeide en stortingsmelding som Stortinget behandler våren 2017.

Samfunnsutfordringer og grønt skifte

- Gode transportløsninger er en viktig premiss for utvikling av samfunnet. Næringslivet er avhengig av gode transportløsninger for å utvikle seg. Det samme gjelder for utvikling av byer og tettsteder, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Det er en kursendring i synet på, og prioriteringen av transportutviklingen i Norge.

- Vi er inne i et grønt skifte. Klima- og miljøutfordringer gjør at vi må tenke annerledes. Dette og køproblemene i byene gjør at vi må tenke langsiktig og prioritere annerledes enn det tradisjonelt har vært gjort, sier han.

- Vi kan ikke bygge oss ut av transportutfordringene. Vi må finne løsninger som er klima- og miljøvennlige, og som samtidig løser køproblemene og næringslivets transportbehov.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Buskerudbyen

De 5 kommunene fra Lier til og med Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket og Statens vegvesen har utarbeidet et helhetlig samferdselsløft for utvikling av transportsystemet i Buskerudbyområdet. Det består av 2 elementer:

 1. Statlige enkeltprosjekter for riksveg og jernbane, med blant annet 2 tog i timen til Hokksund og Kongsberg.
 2. Buskerudbypakke 2 som omfatter både kollektivtransport, sykkel og gange samt bedre framkommelighet i vegsystemet i området Lier - Hokksund.

Ryberg sier at for å lykkes med dette og nå nasjonale mål om 0-vekst i persontransport på veg er det nødvendig at staten prioriterer følgende i NTP 2018-2029:

 • Dobbeltspor på Kongsbergbanen. Første etappe mellom Drammen og Hokksund
 • Statlig fullfinansiering av nytt løp på E134 i Strømsåstunnelen
 • Statlig fullfinansiering av Holmenbrua
 • Midler til bymiljøavtale i Buskerudbyen
 • Belønningsmidler fra 2018
 • Mulighet for å bruke bompenger til å finansiere drift av buss

Grunnpilaren i transportsystemet

Tog Kongsberg

Jernbanen går i hele bybåndet Kongsberg – Drammen og er grunnpilaren i transportsystemet i dette området.

- For å utnytte banen som det viktigste kollektivtransportmiddelet på denne strekningen og inn mot Oslo, er det nødvendig med dobbeltspor, understreker Ryberg.

- Dobbeltspor må til for å få 2 tog i timen mellom Drammen og Kongsberg.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Forventer at dette planleggingsarbeidet følges opp

Kommunedelplan for strekningen Gulskogen-Hokksund er i full gang og planlegges ferdig innen første kvartal 2017.

-Vi forventer at dette planleggingsarbeidet følges opp i Nasjonal transportplan 2018-29 med prioritering av midler til bygging, slik at økt togtilbud til Mjøndalen og Hokksund kan realiseres senest i 2025, sier Ryberg.

Kommunene og fylkeskommunen har på bakgrunn brev fra Samferdselsdepartementet i mai 2015 om «Hovedlinjer for videreutvikling av transportnettet i Buskerud» forutsatt at Strømsåstunnelen finansieres 100% av statlige midler.

Rv 282 Holmenbrua er i Transportetatenes grunnlagsdokument til NTP forutsatt finansiert med 50% bompenger fra Buskerudbypakke 2. Holmenbrua må bygges om på grunn av vedlikeholdsforfall.

- Vi ser dette som en statlig oppgave, og mener staten bør fullfinansiere ny bru, sier fylkesordføreren.

Buskerudbyen er en av de 9 byområdene som er tiltenkt bymiljøavtale. Vi ser fram til inngåelse av en slik avtale som vil gi oss godt grunnlag for ytterligere satsing på blant annet kollektivtransport. Videre er det viktig at belønningsmidler videreføres også etter 2017.

For å nå nullvekstmålet er det nødvendig med en stor økt satsing på kollektivtransport. Rammetilskuddet til fylkeskommunen kan ikke dekke en slik satsing. Det er derfor nødvendig å kunne bruke bompenger til drift av buss, samtidig som staten må øke rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen er prioritert som en del av satsingen på IC-nettet med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Transportetatene har fulgt dette opp i grunnlagsdokumentet til NTP.

- Utbygging av Ringeriksbanen er en storstilt klimavennlig transportutvikling som innebærer viktig innkorting av Bergensbanen og legger grunnlaget for utvikling av Ringeriksregionen og Hallingdal, sier Ryberg.

- Utbygging av Ringeriksbanen og E16 er svært viktig for Buskerud.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Randsfjordbanen må utvikles til å bli en tilbringerbane til Ringeriksbanen:

 • Fylkeskommunen ber om at NTP 2018-2029 følger opp prioriteringen av Ringeriksbanen/E16 slik at framdriftsplanen med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024 holdes
 • Randsfjordbanen må prioriteres som en viktig tilbringerbane til Ringeriksbanen

Riksveg 23

Riksveg 23 er en viktig forbindelse mellom Oslo, Hurumhalvøya og Drammen. Samtidig som den avlaster trafikk gjennom Oslo, er den også en del av en ytre ring (ring 4) rundt Oslo.

Det er to viktige prosjekter i Buskerud:

 • Rv 23 Dagslett - Linnes
 • Linnes – E18

- Det er viktig at rv 23 Dagslett - Linnes og Linnes – E18 bygges ut sammenhengende, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 26. april 2016, oppdatert 26. april 2016.