Nettbuss får beholde løyve

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vedtok at Nettbuss beholder løyve på strekningen Hønefoss - Oslo.

Torsdag 13. mars behandlet samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune forslag om å konkurranseutsette busstilbudet på Ringerike.

Lavrans Kierulf (Frp) foreslo på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti at Nettbuss fortsatt beholder løyve for strekningen Hønefoss-Oslo, og at anbudet som Brakar legger ut på Ringerike ikke omfatter denne strekningen.

Grunnen til at dette tas opp nå er at Brakar forbereder konkurranseutsetting av lokaltrafikken i Ringeriksområdet, og at det derfor må avklares om rutetilbudet mellom Hønefoss og Oslo skal inngå i konkurransen.

Forslaget fra Kierulf ble vedtatt med åtte (H/Frp/KrF) mot sju stemmer (Ap/Sp). Ap og Sp gikk inn for at anbudet til Ringerike også skulle omfatte den strekningen.

TIMEkspressen linje 4 (Nettbuss) kjører timesavganger hele dagen, bortsett fra i rushtid da det er opptil fire avganger i timen. Tilbudet ble redusert noe fra 6. januar 2014.

Vedtak hovedutvalget for samferdselssektoren:

  1. Hovedutvalget for samferdsel godkjenner ikke at rutetilbud på strekningen Hønefoss – Hole – Sandvika – Oslo inngår i konkurranseutsettingen av Ringerike gjeldende fra 1.7.2015.
  2. Nettbuss løyve nr F 3668 for Ringerike. Krødsherad og Hole samt på strekninger mellom fylkesgrensen og diverse steder i Oppland kalles tilbake med hjemmel i Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 27, 2. ledd. Nettbuss beholder løyve på strekningen Hønefoss - Oslo. Ruten skal også etter 1.7.2014 drives kommersielt, uten tilskudd og med egen takst- og billetteringsordning for fylkesoverskridende trafikk. Samferdselssjefen godkjenner detaljerte vilkår om ruteplan, takster, stoppmønster/holdeplasser og trasé med hjemmel i forskrift om rutetransport med motorvogn og fartøy § 28 - 32
  3. På strekningen mellom Hønefoss og Sollihøgda kjøres dagens traseer og med dagens stoppmønster. Løyvehaver må som i dag forholde seg til de takster som gjelder for lokal kollektivtrafikk internt i Buskerud fylke.
  4. Det bes om en utredning med utgangspunkt i virkemidlene i kollektivtrafikkforordningen 1370 /2007 og rundskriv 4/2011 (4.2.2 og 4.2.3) fra Samferdselsdepartementet om bruk av maksimaltakster og unntaket om lav verdi på kontrakten (se artikkel 5). Utgangspunktet for utredningen er hvordan fylkeskommunen kan bidra til best mulig transporttilbud for Buskeruds innbyggere på ekspressbussrutene samt tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn.

Det gis 3 ukers klagefrist


Publisert 14. mars 2014, oppdatert 28. mars 2014.