Ny Svelvikveg: Politikerne vil ha denne traséen

Ny vegtrasé mellom Tørkop – Eik: - Hensynet til dyrka mark er det viktigste når det gjelder valg av trasé, sier Olav Skinnes (Sp).

Tirsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune sak om fylkesveg 319 Svelvikvegen i Drammen - forslag til kommunedelplan.

Forslaget omfatter ny vegtrasé mellom Tørkop – Eik og vesentlig utbedring av eksisterende vegstrekning mellom Solumstrand – Rundtom.

Målet er å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående, syklende og kollektivtrafikken. 

Ekstra fokus på matjord

- Hensynet til dyrka mark er det viktigste når det gjelder valg av trasé. Vi har i vårt vedtak hatt ekstra fokus på matjord og viktigheten av matjorda, sier Olav Skinnes (Sp), leder av samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

- Ved å gjøre justeringen på alternativ B2, så blir det en akseptabel løsning for ny Svelvikveg, mener Skinnes.

Det er forutsatt at både ny Svelvikveg mellom Tørkop – Eik og utbedring av eksisterende Svelvikveg fra Solumstrand til Rundtom, skal finansieres gjennom Buskerudbypakke 2.

Det er satt av 525 mill. kroner til ny trasé Tørkop – Eik og 500 mill. kroner til utbedring av stekningen Solumstrand – Rundtom. Det foreligger ikke finansiering utover dette.


Kart ny Svelvikveg
Illustrasjon: Statens vegvesen

Vedtaket i hovedutvalget etter forslag fra MDG, Sp og Ap:

"Hovedutvalget er i utgangspunktet kritiske til nedbygging av matjord. Utvalget vil likevel etter en helhetlig vurdering anbefale B2 som trasevalg med følgende presiseringer.

  • Ved å justere noe på alternativ B2 kan man langt på vei skåne både Alfheimhavna (søndre ravinedal) fra unødig ødeleggende effekt ved å legge linjen over sørenden av den dyrkede marken og unngå oppsplitting av dyrkamarka.
  • Av hensyn til eksisterende jordbruksarealer ber HUS om at det i videre planarbeidet foretas en grundig vurdering av det faktiske behovet for et kryss ved Lindum, mellom Lerpeveien og ny Svelvikvei.
  • Vegklasse H4 med 80 km og midtoppmerking bør vurderes i videre planarbeid.
  • Det forutsettes at et videre jobbes grundig i reguleringsarbeidet med å minimere tap av jordbruksmark og sikre friluftsinteresser i området.
  • Det forutsettes at det gjøres tiltak på eksisterende Svelvikvei slik at man hindrer gjennomkjøringstrafikk."

Opposisjonspartiene (H, Frp og KrF) stemte for administrasjonens innstilling med følgende tilleggsforslag:

"Det bes om at det i det videre planarbeidet vurderes å legge til rette for at matjord som går med, erstattes med ny opparbeidet jord gjennom en terrengarrondering."

Saken har vært på høring og til offentlig ettersyn sammen med konsekvensutredningen, med frist 24. februar. Det kom inn totalt 35 merknader i høringsperioden.


Publisert 11. mai 2016, oppdatert 11. mai 2016.