Oftere buss - raskere frem

Bedre fremkommelighet, økt frekvens og gode knutepunkter er tiltak som må iverksettes for å få et bedre kollektivtilbud i Buskerudbyen.

Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Analyse og Strategi for Brakar på bestilling fra Buskerud fylkeskommune, som en del av utredningen rundt Buskerudbypakke 2.

Rapporten beskriver kapasitetsbehov og reisestrømmer for kollektivtransporten med hovedvekt på buss, men tar også hensyn til tog.

Den vedtatte Areal- og transportplanen for Buskerudbyen 2013-2023 har som mål å doble kollektivandelen innen 2023, samtidig skal den kraftige befolkningsveksten i hovedsak komme i prioriterte utbyggingsområder.

Med slike ambisjoner settes det nye og helt andre krav til et fremtidig kollektivtilbud, i forhold til frekvens, reisetid, forenkling og, kvalitet.

Illustrasjon kollektivrapport

Enkelt, robust og stabilt

For å få flest mulig til å reise kollektivt må kollektivtilbudet være enkelt, robust og stabilt. Det må tilpasses markedets størrelse og struktur slik at det kjøres flest avganger der det bor flest mennesker.

Det skal være enkelt å forstå kollektivtilbudet.

Dette krever et enkelt linjenett som gir god flatedekning og er tilpasset markedet. Busslinjer som kjører samme trasé bør ha likt stoppmønster, kjøre med jevn frekvens og i egne kollektivfelt.

Det bør også bygges opp knutepunkter som gir gode omstigningsmuligheter til buss og tog.

Tolv prinsipper for videre arbeid

I rapporten er det lagt til grunn tolv prinsipper for utvikling av et godt kollektivtilbud som blant annet innebærer samspill mellom lokal og regional trafikk og infrastruktur, god fremkommelighet og samspill med andre transportformer.

Prinsippene gir et godt grunnlag for å jobbe videre med utvikling av kollektivtilbudet i Buskerudbyen, men også i Buskerud for øvrig.

I sum skal det gi et kollektivtilbud som gjør at flere velger å reise kollektivt.Illustrasjon fremkommelighet

Befolkningsvekst

Den forventede befolkningsveksten i prioriterte utviklingsområder definerer de fremtidige reisestrømmene.

Basert på tilgjengeliggjort befolknings- og pendlestatistikk har Analyse og Strategi analysert markedsgrunnlaget og reisestrømmer som basis for etablering av et nytt kollektivtilbud i Buskerudbyen.

- Veksten i antall innbyggere og arbeidsplasser vil forsterke de allerede tyngste reisestrømmene slik de er i dag, sier fylkesrådmann Runar Hannevold. -Dette forutsetter at bosettings- og arbeidsstedsmønster blir som i den vedtatte i Areal- og transportplanen for Buskerudbyen.

Med en befolkningsvekst i Buskerudbyen på ca 25 000 frem til 2023, må kollektivtrafikken øke antall reiser fra dagens drøyt 12 mill. til omtrent 30 mill., for at kollektivandelen i 2023 skal være dobbelt så stor som i dag.

Fremtidsbilde 2017 og 2030

Hva kan så innbyggere i Buskerudbyen forvente seg av konkrete kollektivtiltak som skal gjøre det enklere å velge buss eller tog i fremtiden? Rapporten beskriver to scenarioer – 2017 og 2030:

2017

 • Billettkjøp også på internett og mobil
 • Økt frekvens i antall avganger
 • Sanntidsinformasjon og bedre informasjon på holdeplasser/knutepunkt
 • Færre holdeplasser
 • Økt bruk av bestillingstransport
 • Justering av linjenett
 • Flere busser som gir økt kapasitet

2030

 • Ytterligere økt frekvens i antall avganger
 • Egne kollektivfelt for bussene på trafikkbelastede strekninger
 • Felles pris- og sonesystem som gir en billett på hele reisen
 • Økt tilbud til nye utviklingsområder
 • Flere busser som gir økt kapasitet

- Rapporten viser at det er mulig å doble kollektivandelen fram til 2023. For å lykkes må det, ved siden av planlegging og iverksetting av kollektivtiltakene, må det innføres trafikantbetaling. Arealutviklingen må i stor grad konsentreres rundt knutepunkt, og det må innføres andre tiltak som forutsatt i areal- og transportplanen for Buskerudbyområdet, sier fylkesrådmann Runar Hannevold.

For mer informasjon ta kontakt med:
Runar Hannevold, fylkesrådmann, Buskerud fylkeskommune, 974 33 064
Gro Solberg, samferdselssjef, Buskerud fylkeskommune, 908 92 734
Henry Gaarde, adm.direktør i Brakar – Buskerud Kollektivtrafikk AS, 915 79 060


Publisert 22. oktober 2013, oppdatert 28. mars 2014.