Over 2,2 mrd kr på samferdsel

Fylkeskommunen skal bruke over 2,2 milliarder kroner på samferdsel de neste fire årene. Se oversikt over tiltak i din kommune.

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune skal torsdag 21. november behandle forslag for handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017.

Handlingsprogrammet er et styringsdokument som angir hva midler til fylkesvegene skal brukes til i perioden 2014-2017. Det omfatter både driftstiltak og investeringstiltak.

Totalt skal det brukes over 2,2 milliarder kroner på fylkesvegene i denne perioden.

LES OGSÅ: Oversikt over alle tiltak i kommunene i Buskerud (forslag til handlingsprogram)

Ta igjen forfall

Det største satsingsområdet i handlingsprogrammet er å ta igjen forfall på fylkesvegnettet, og det er prioritert å bruke 486 millioner kroner til dette i 4-årsperioden.

Forfallstiltak prioriteres i hovedsak på veger med høy trafikk der forfallet er kommet langt.

Bruene som er prioritert, er viktige for tømmertransporten i fylket, og det er generelt lagt stor vekt på innspill og høringsuttalelser fra kommuner og næringsliv.

Eksempler på tiltak i Buskerud

Drammen:

 • Ombygging av fylkesveg 283 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate startes opp. Totalt 180 millioner kroner.
 • Tiltak for å ta igjen forfall og trygge skolevegen fylkesveg 31 Nordbyvegen for totalt 20 millioner kroner.
 • Opprustning av seks holdeplasser på fylkesveg 38. Totalt 3 millioner kroner.

Lier:

 • Fylkesveg 21 Vestsidevegen: Ny gang og sykkelveg til 32 millioner kroner.
 • Fylkesveg 285 Sylling-Skaret. Trafikksikkerhetstiltak til 2 millioner kroner.

Hurum:

 • Ta igjen forfall og utbedring av fylkesveg 281 skal 47 millioner på .

Røyken:

 • 30 millioner kroner på fylkesveg 11 fra Åros - Krokodden.

Øvre Eiker:

 • Jutebrua på fylkesveg 35 sluttføres. Ny bru, ny veg og ny gang- og sykkelveg til totalt 90 millioner kroner.
 • Røren skole ved fylkesveg 61.Ny gang- og sykkelveg til 20 millioner kroner.

Modum:

 • 30 millioner kroner på fylkesveg 287 Strandgata-Kjøreplass bru.

Rollag:

 • Bogstrandhøgda på fylkesveg 40 sluttføres. Totalt 75 millioner kroner.
 • Fylkesveg 40 Munke bru til 4,5 millioner kroner.
 • Fylkesveg40 Ulvik bru Rollag til 1,5 millioner kroner.

Flesberg:

 • Fylkesveg 98 Høymyr bru til 3 millioner kroner.

Hol:

 • Geiteryggstunnelen på fylkesveg 50 skal gjennomgå en omfattende oppgradering til 90 millioner kroner.

Gol:

 • Fylkesveg 51 fortau Hesla bru - Petterbråten til totalt 7 millioner kroner.

I løpet av en 10-års periode vil alle kommune få tiltak for å trygge skoleveger.

Miljøtiltak:

Fylkeskommunen skal utvikle trygge og trivelige lokalsamfunn. I fylkesvegstrategien er det forutsatt at " utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet."

Det er prioritert midler til tre tettsteder under dette delmålet.

 • Krøderen i Krødsherad kommune
 • Veggli i Rollag kommune
 • Tofte i Hurum kommune

Begrunnelsen for valg av disse tettstedene er at det både i Krødern og Veggli går fylkesveger med en regional betydning gjennom tettstedene, henholdsvis fv. 280 og fv. 40.

Begge disse vegene har stor trafikk, og det er vanskelige trafikale forhold i tettstedene. Tofte har tidligere fått tilskudd til en miljøgate gjennom tettstedet, og får nå tilskudd for å ferdigstille arbeidet som allerede er iverksatt.

Midlene skal benyttes til tiltak som legger til rette for fysisk aktivitet i tettstedet og på den måten bidrar til bedre folkehelse.

Innspill fra kommunene

Fylkeskommunen har mottatt skriftlige innspill fra kommunene, og arrangert dialogmøte med kommuner og interesseorganisasjoner underveis.

I mai i år vedtok hovedutvalget å sende forslag til handlingsprogram for fylkesveger ut på høring.

Gjennom høringsprosessen har det kommet inn i alt 32 høringsuttalelser til handlingsprogrammet.

Blant uttalelsene er det både støtte til de prioriteringene som er gjort, og gjentatte forslag fra tidligere i prosessen, hvor kommunene kom med sine første innspill. I tillegg har det har kommet inn flere nye forslag til prosjekter og tiltak.


Publisert 18. november 2013, oppdatert 28. mars 2014.