På denne vegen vil trafikken dobles

Regjeringen stanser innkreving av bompenger på rv 23 Oslofjordforbindelsen. Fylkesordfører bekymret: - Ved gratis passering vil trafikken øke med nærmere 100 % til 13 800 kjøretøy i døgnet.

Oslofjordforbindelsen er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo.

I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

Bomstasjonen ligger på Akershus-siden og det har vært krevd inn bompenger siden vegen åpnet i 2000.

- Det er ikke grunnlag for ytterligere forlenging av ordningen med bompenger, og innkrevingen skal derfor avsluttes ved utgangen av august i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Oslofjordforbindelsen kart

Frykter for trafikksikkerheten

Vurderinger gjennomført i forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden viser at med bortfall av bompenger, så vil trafikken over Oslofjordforbindelsen øke med nærmere 100 % til 13 800 kjøretøy i døgnet.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), er svært bekymret for hva en gratis passering vil føre til for trafikanter og beboere.

- Det er allerede i dag trafikk som står i rushtiden morgen og ettermiddag gjennom tett befolkede områder, sier Roger Ryberg.

- Økt trafikk vil føre til kø og kaos, og det vil ikke minst gå utover trafikksikkerheten til de som bor langs vegen.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Flere trailere på vegen

Trafikkmengde rv23

Fra 2002 til 2010 har trafikken i Oslofjordtunnelen økt med drøyt 60 % fra 4 413 kjøretøy per døgn i 2002 til 7138 kjøretøy per døgn i 2010.

Tellingene viser at antall tyngre kjøretøy gjennom tunnelen hadde i samme periode en økning på 135 %.

Beboerne langs riksveg 23 mellom Spikkestadbakkene og inn mot Drammen har tidligere aksjonert fordi de frykter for trafikksikkerheten.

- Vi kan ikke sitte og se på at trafikken nå dobles. Det vil gå utover liv og helse dersom noe ikke gjøres.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Riksveg 23 mellom Dagslett og E18 er ikke på langt nær i stand til å ta imot en slik trafikkmengde, mener Ryberg.

- Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg, men forholdene er langt fra gode nok til å tåle dagens trafikk – langt mindre en 100% økning av denne.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Ryberg poengterer at i tillegg til trafikksikkerhetsutfordringene vil den økte trafikkmengden også føre til store kapasitetsutfordringer på riksveg 23.

- Jeg forventer at staten kommer med trafikksikkerhetstiltak og støyskjerming for beboerne langs riksveg 23 fra Spikkestadbakkene og inn mot Drammen, og jeg forventer fullt trøkk på Linnes – Dagslett, sier fylkesordføreren.

Stortingsvedtak fra 2013

Dagens innkreving bygger på et vedtak i Stortinget i 2013, der det ble gitt mulighet til å forlenge bompengeinnkrevingen i inntil tre år, etter at første trinn av prosjektet ble nedbetalt i august 2013.

I vedtaket var det lagt til grunn at endelig opplegg for bygging og finansiering av andre byggetrinn med nytt tunnelløp under Oslofjorden, skulle legges frem for Stortinget i løpet av treårsperioden.

Dersom et slikt opplegg ikke var behandlet av Stortinget innen tre år etter at første byggetrinn er nedbetalt, skulle innkrevingen avsluttes.

Nytt tunnelløp

Det er foreløpig ikke avgjort hvilket alternativ som skal legges til grunn for kryssing av Oslofjorden i fremtidige planer.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere alternativ til bygging av et nytt tunnelløp parallelt med eksisterende løp.

En slik vurdering var en del av konseptvalutredningen «Kryssing av Oslofjorden» som Statens vegvesen la fram høsten 2014, og som deretter ble kvalitetssikret eksternt.

Det er ventet en avklaring for nytt tunnelløp høsten 2016.


Publisert 18. mai 2016, oppdatert 18. mai 2016.