Politikerne vil ha ny tunnel

Høringsuttalelse for kryssing av Oslofjorden. Politikerne anbefaler at bygging av nytt tunnelløp for rv 23 Oslofjordforbindelsen realiseres raskest mulig.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om høringsuttalelse for kryssing av Oslofjorden.

Det er i forbindelse med valg av nye vegløsninger for å krysse Oslofjorden at Buskerud fylkeskommune innen 1. mars skal gi uttalelse.

Bakgrunnen er at det i november i fjor ble langt fram en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Utredningen er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Anbefalingen sier at bru vil gi best nytte på lang sikt og være den beste løsningen samfunnsøkonomisk, men at tunnel også vil være en god løsning for å ivareta trafikksikkerhet, kapasitet og forutsigbarhet.

Vedtak i fylkesutvalget 28. januar:

  1. Fylkesutvalget anbefaler at det pågående planarbeid for bygging av nytt løp for rv. 23 i Oslofjordtunnelen videreføres og realiseres raskest mulig. Det forutsettes effektiv planlegging og bygging. Hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest sees i sammenheng. Hele strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen.
  2. Fylkesutvalget ønsker et alternativt konsept hvor videre plan- og analysearbeid for ny kryssing av Oslofjorden konsentreres om alternativet med veg og jernbane over Hurums sydspiss, og videre mot Sande/tilkobling til Vestfoldbanen og E18 i syd. Dette i tillegg til bygging av ny tunnel for rv. 23.

Fylkesutvalget

Arbeiderpartiets representanter i fylkesutvalget valgte å forlate fylkesutvalgets møte for å delta i markeringen av den politiske streiken som LO, UNIO og YS arrangerte onsdag ettermiddag.  


Publisert 28. januar 2015, oppdatert 28. januar 2015.