Samferdselspolitikerne på befaring i Lier

Ny gang- og sykkelveg. - Det betyr at alle som ferdes langs Vestsidevegen vil føle seg trygge, sier nabo Ole Jacob Kollerud.

Trafikksikring i Lier. I forslaget til handlingsprogram fylkesveger 2014-2017.pdf er det satt av 32 millioner kroner til ny gang- og sykkelveg langs Vestsidevegen i Lier.

Det er gode nyheter for innbyggerne lags vegen. Onsdag formiddag møtte to av dem, Ole Jacob Kollerud og Sverre Renskaug, samferdselspolitikerne i fylkeskommunen som var på befaring i Lier.

-  Det er flott at de setter av penger og kjempe fint at de kommer ut hit og selv ser hvordan forholdene er, sier Ole Jacob Kollerud.

Den nye gang- og sykkelvegen planlegges fra Bilbo - Linjevegen.

- Det betyr at alle som ferdes langes vegen nå vil føle seg trygge, fortsetter Kollerud.

- Jeg gleder meg til gang- og sykkelvegen åpnes, og jeg skal være den første som danser på den, sier en fornøyd ordfører i Lier, Helene Justad.

Ut i regionene
- Buskerud er et stort fylke med mange vegstrekninger, og det er veldig viktig at vi kommer ut og ser hvordan vegene er. Vi hører jo mye om dem, så da er det viktig at vi faktisk vet hvordan de er også, sier samferdselspolitiker Anne Sandum (Ap) i fylkeskommunen.

Sandum får støtte av utvalgsmedlem Terje Vegard Kopperud (H).

- Det er veldig nyttig å møte innbyggerne, og interessant å høre hvordan de ser på det. Vi tar jo store og viktige avgjørelser for dem, sier Kopperud.

- Det er veldig bra at vi kan få til dette som vi har jobber for i mange år, sier Arne Jørstad (H) som sitter i kommunestyret i Lier og i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

Arbeiderpartiets Mathias Dannevig er i likhet med Jørstad engasjert i kommune- og fylkespolitikk.

- Det er alltid vanskelig å prioritere i fylkessammenheng, men dette er en strekning som ut ifra at den er så farlig bør få prioritet, sier Mathias Dannevig (Ap).

Trygt i trafikken
Buskerud fylkeskommune prioriterer tiltak på grunnlag av mål og strategier i fylkesvegstrategien 2014 – 2023.

Strekninger som er viktige skoleveger er en prioritet når fylkeskommunen velger hvor det skal gjøres tiltak. Tiltakene nedenfor viser en oversikt over fordeling av investeringsramme.

Totalt: 95 millioner kroner.

  • Mindre tiltak på skoleveg: 15 mill kr
  • Tiltak etter sykkelinspeksjoner: 1 mill kr
  • Sykkel og gangveg i Buskerudbyen: 10 mill kr
  • Gang- og sykkelveg Lyngås - Nordal skole, Lier: 8 mill kr
  • Fortau Heslabru - Petterbråten, Gol: 7 mill kr
  • Gang- og sykkelveg Vestsidevegen, Lier: 32 mill kr
  • Gang- og sykkelveg Røren skole del 1, Øvre Eiker: 20 mill kr
  • Gang- og sykkelveg missing link,Vestfossen, Øvre Eiker: 2 mill kr

I tillegg til disse prosjektene vil det i 2014 bli bygget gang- og sykkelveg i Vestfossen i forbindelse med ombygging av Jutebrua på fv. 35.

Det skal også tilrettelegges for gående og syklende i forbindelse med forsterkning av fv. 31, Norbyvegen i Drammen i slutten av perioden.

Rapport om trygge skoleveger viser at det er behov for mange mindre tiltak i alle kommunene for å få trygge skoleveger til barne- og ungdomsskoler i fylket.

Målet i fylkesvegstrategien er at det skal gjennomføres tiltak i alle kommuner i Buskerud i ti-årsperioden fram til 2023.

Sendes på høring
Forslag til handlingsprogram sendes nå på høring til kommunene og interesseorganisasjoner fra juni til 1. oktober.

Etter høringsfristen vil det med bakgrunn i høringsuttalelsene foretas eventuelle justeringer før det legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen.

Handlingsprogrammet vil bli sluttbehandlet i fylkestinget i desember 2013. 


Publisert 31. mai 2013, oppdatert 28. mars 2014.