Setter tak for drosjenæringen

- Ingen drosjesentral i nedre Buskerud får lov til å ha flere løyver enn 50 %.

Drosjeløyver er behovsprøvd. Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for disse løyvene og vurderer behovet løpende i samarbeid med kommuner og drosjenæringen.

Etter en grundig gjennomgang av drosjetjenesten i Buskerud vedtok samferdselspolitikerne i fylkeskommunen 18. juni en rekke endringer for å oppnå en enda bedre drosjetjeneste.

- Dette er en bransje i problemer. Drosjenæringen sliter med å tjene nok penger, samt at det er utfordringer med å tilpasse tilbudet til lokale forhold, sier Terje Vegard Kopperud (H), medlem i hovedutvalget.

-Det at vi nå har satt fokus på dette har gjort at næringen ser det som hensiktmesmesig å samarbeide med oss, og være konstruktiv bidragsyter i det videre arbeidet, sierKopperud. 

Vedtak:

  1. Reviderte "Drosjereglement for Buskerud fylke" og "Vedtekter for organisering og drift av drosjesentraler i Buskerud" gjøres gjeldende fra 01.08.2015.
  2. Med hjemmel i yrkestransportforskriftens § 46 settes det krav til at drosjesjåfører skal inneha tilfredsstillende språkkunnskaper. Samferdselssjefen fastsetter nærmere hva kravet skal innebære og hvordan det gjennomføres og håndheves, i samråd med drosjenæringen.
  3. I konkurranseområdet "nedre Buskerud" tillates ingen drosjesentral å ha flere drosjeløyver tilsluttet enn 50% av det totale antallet drosjeløyver i området. Denne prosenten oppnås gradvis gjennom naturlig avgang.
  4. "Buskerudmodellen" for behovsprøving av drosjeløyver i nedre Buskerud videreføres inntil videre med de justeringer som er omtalt i dette saksfremlegg. Hovedutvalget ber om en bredere gjennomgang og evaluering av "Buskerudmodellen". Evalueringen gjennomføres i løpet av første halvår 2016.
  5. Samferdselssjefen forutsettes å gå i dialog med drosjenæringen for å se på mulige tiltak for å bedre økonomiske rammevilkår for drosjene. Hovedutvalget ber spesielt om at det ses på muligheten for en frivillig reduksjon av antall løyver tilknyttet hver av sentralene. Hovedutvalget ber videre om at det sees på muligheten for redusert kjøring i helgene.

- Målet med dette arbeidet er ikke bare å legge forholdene til rette for næringen, men også sikre et bedre tilbud til befolkningen, sier Kopperud.

Bakgrunn for saken

Samferdselssjefen la i mai 2013 fram sak for hovedutvalget hvor det ble foreslått å innføre en begrensning i hvor mange drosjeløyver den største drosjesentralen i nedre Buskerud kunne ha tilsluttet.

Hovedutvalget anså at det ikke forelå et godt nok grunnlag for å ta stilling til de foreslåtte endringene. Det ble da satt i gang en prosess som etter hvert innebar engasjement av Transportøkonomisk Institutt (TØI) for gjennomføring av en kundetilfredshetsundersøkelse i Buskerud, - og en drosjeeier- og sjåførundersøkelse.

Rapport fra undersøkelsene ble lagt fram for hovedutvalget i januar 2015.

Rapporten ble tatt til orientering og det ble samtidig vedtatt at samferdselssjefen skulle legge fram sak for hovedutvalget før sommeren, med revidering av lokale drosjebestemmelser og eventuelle forslag til endringer i drosjetjenesten.


Publisert 19. juni 2015, oppdatert 19. juni 2015.